Szkoła żeglarstwa 4winds - Przepisy żeglugowe Pomorza Zachodniego

czwartek, 25 grudnia 2014
Szkoła żeglarstwa 4winds
4windsWybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na obszarze śródlądowych dróg wodnych administrowanych przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Wszędzie tam, gdzie żeglujemy lub uprawiamy motorowodniactwo musimy przestrzegać pewnych reguł wynikających z krajowych ustaw i rozporządzeń regulujących kwestie zasad poruszania się po śródlądowych drogach wodnych, oznakowania statków, znaków nawigacyjnych itp. Ponadto podlegamy także obowiązkowi przestrzegania przepisów miejscowych ustalanych przez lokalną administracje danego akwenu, czyli Urzędy Żeglugi Śródlądowej. Jest ich w Polsce osiem co sprawia, że każdorazowo wybierając się na wodę musimy sprawdzić któremu UŻŚ dany akwen podlega i jakie przepisy lokalne na nim obowiązują. Dzisiaj zapoznamy się z najważniejszymi elementami zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

I. Zakres obowiązywaniaUrząd Żeglugi Śródlądowej Szczecin

1. Przepisy regulują szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków i zestawów, wynikające z charakteru i właściwości dróg wodnych na następujących odcinkach śródlądowych dróg wodnych, objętych właściwością miejscową dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie:

a. na rzece Odrze Wschodniej, która przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami,
b. na Jeziorze Dąbie - do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
c. na rzece Odrze Zachodniej od km 17,1 - do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
d. na Przekopie Parnickim i na rzece Parnicy - do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
e. na Przekopie Klucz - Ustowo,
f. na rzece Warcie od ujścia rzeki Noteci do ujścia do rzeki Odry,
g. na wodach granicznych rzeki Odry, Odry Zachodniej od km 0,0 do km 17,1 oraz na rzece Nysie Łużyckiej od miasta Gubina do ujścia do rzeki Odry obowiązują szczegółowe przepisy o uprawianiu żeglugi na wodach granicznych, ustanowione zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2001r. /Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego nr 21, poz. 433 i Dz. Urz. Województwa Lubuskiego nr 36, poz. 348/.

2. Przepisy niniejsze obowiązują również na wodach przyległych do wód wymienionych w ust. 1 tj. w portach, zimowiskach, wyrobiskach kruszyw, schroniskach, kanałach lateralnych oraz na wodach innych niż śródlądowe drogi wodne w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5,poz 43 i Nr 100, poz. 1085; z 2002r. Nr 199, poz.1672; z 2003r. Nr 211,poz. 2049 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz.895 i Nr 96, poz.959).


II. Minimalny prześwit pod mostami

1. most drogowy w Gryfinie (km 718,18 rz. Odry Wschodniej) – 5.17m.
2. przęsło stałe mostu kolejowego w Szczecinie-Podjuchach (km 733,7 rz. Regalicy) – 2.96 m.
3. lewe i prawe przęsło mostu kolejowego w Szczecinie (km 35,5 rz. Odra Zachodnia) – 3.79 m.
4. most drogowy w Szczecinie (km 35,95 rz. Odra Zachodnia) - w najniższym miejscu łukowego przęsła, na całej jego szerokości – 3.40 m.
5. most drogowy w Szczecinie (km 35,95 rz. Odra Zachodnia) – w środku przęsła na szerokości 12.6 m – 3.78 m.
6. lewe i prawe przęsło mostu kolejowego w Szczecinie, (km 4,45 rz. Parnica) – 1.89 m.
7. most drogowy w Szczecinie (km 4.00 rz. Parnica) – 3.82 m.

III. Szerokości szlaków żeglownych

1. przęsło zwodzone mostu kolejowego w Szczecinie-Podjuchach (km 733,7 rz. Regalicy) - 12.73 m.
2. prawe i lewe przęsło mostu kolejowo-drogowego w Szczecinie-Podjuchach (km 734,6 rz. Regalicy) – 35 m.
3. most drogowy Gryfino - Mescherin (km 14,65 rz .Odra Zachodnia) – 30 m.
4. lewe przęsło mostu kolejowego w Szczecinie (km 35,59 rz .Odra Zachodnia) – 12.25 m.
5. prawe przęsło mostu kolejowego w Szczecinie (km 35,59 rz .Odra Zachodnia) – 11.91 m.
6. most drogowy w Szczecinie (km 35,95 - na całej szerokości łukowego przęsła - rz. Odra Zachodnia) – 17.50 m.
7. lewe przęsło mostu kolejowego w Szczecinie (km 4,45 rz. Parnicy) – 12.15 m.
8. prawe przęsło mostu kolejowego w Szczecinie (km 4,45 rz. Parnicy) – 11.85 m.
9. przęsło mostu drogowego w Szczecinie (km 4,00 rz. Parnicy) – 20.6 m.
10. most kolejowy w Kostrzynie/O (km 2,25 rz. Warta) – 20 m.
11. most drogowy w Kostrzynie/O (km 2,45 rz. Warta) – 26 m.
12. most drogowy w Gorzowie Wlkp. (km 56,35 rz. Warta) – 21 m.

IV. Głębokość tranzytowa

1. Jezioro Dąbie, szlak główny od ujścia rzeki Regalicy do granicy morskich wód wewnętrznych na przesmyku „Babina” - 2.50 m.
2. przekop Klucz - Ustowo, łączący rzekę Odrę Wschodnią (km 730,5) z rzeką Odrą Zachodnią (km 29,8) – 2.50 m.

V. Wielkość zanurzenia statków i zestawów powinna być dostosowana do aktualnych głębokości tranzytowych, podawanych do wiadomości przez właściwą administrację drogi wodnej.

VI. Różnica między głębokością tranzytową a zanurzeniem statku lub zestawu powinna być wystarczająca dla zachowania bezpieczeństwa statku i drogi wodnej.

VII. Statki i zestawy o zanurzeniu większym od dopuszczalnego, które znalazły się na szlaku żeglownym powinny przerwać żeglugę względnie dokonać odlichtowania.

VIII. Na odcinkach dróg wodnych, gdzie nie ustawiono oznakowania, szlak żeglowny przebiega całą szerokością koryta drogi wodnej, jednak statki powinny zachować bezpieczną odległość od budowli wodnych oraz innych przeszkód i miejsc niebezpiecznych.

IX. Kierunek ruchu „w górę” oznacza:

1. na rzece Odrze Wschodniej i rzece Odrze Zachodniej - ruch w kierunku początku tych rzek tj. połączenia z rzeką Odrą w km 704,10
2. na Przekopie Parnickim i rzece Parnicy – ruch w kierunku połączenia z rzeką Regalicą w km 739,6
3. na Przekopie Klucz-Ustowo - ruch w kierunku połączenia z rzeką Regalicą w km 730,0
4. na jeziorze Dąbie - ruch w kierunku ujścia rzeki Regalicy,
5. na bocznych szlakach żeglownych kanałów i jezior - ruch od głównego szlaku żeglownego
6. na rzece Warcie – ruch w kierunku źródeł rzeki

X. Określenie stron szlaku żeglownego:

na jeziorze Dąbie za prawą stronę szlaku żeglownego uważa się stronę znajdującą się na prawo od statku przemieszczającego się w kierunku z południa na północ albo w kierunku ze wschodu na zachód . Przeciwną stronę uważa się za stronę lewą

XI. Żegluga przy wysokich stanach wody

Jeżeli poziom wody osiągnie lub przekroczy znak I wielkiej wody żeglownej przynajmniej na jednym z pary odpowiadających sobie wodowskazów dla poszczególnych odcinków drogi wodnej, żegluga dla małych statków, promów i urządzeń pływających jest zabroniona.

Uprawianie żeglugi przy podwyższonych stanach wody

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi przy podwyższonych stanach wody ustala się odczyty na wodowskazach po przekroczeniu których obowiązuje całkowity zakaz uprawiania żeglugi.

a. Rzeka Odra Wschodnia od jazu w Widuchowej (km 704,1) do Przekopu Klucz- Ustowo (km 730,5), stan WWŻ – 610cm, wodowskaz Gryfino, limitujący prześwit pionowy w odniesieniu do WWŻ: most drogowy w Gryfinie (km 718,18) - prześwit pionowy – 517cm,
b. Rzeka Regalica od Przekopu Klucz-Ustowo (km 730,5) do ujścia do jeziora Dąbie (km 741,6), stan WWŻ – 610cm, wodowskaz Szczecin – Podjuchy, limitujący prześwit pionowy w odniesieniu do WWŻ: most kolejowy w Podjuchach (km 733,7) - przęsło stałe – 296cm, przęsło zwodzone – 620cm, most kolejowo-drogowy w Podjuchach (km 734,6) - prześwit pionowy – 596cm,
c. Rzeka Odra Zachodnia od km 17,10 (koniec odcinka granicznego) do km 36,55 (granica wewnętrznych wód morskich), stan WWŻ 590cm, wodowskaz - Szczecin Most – Długi, limitujący prześwit pionowy w odniesieniu do WWŻ: most drogowy „Długi” (km 35,95) z łukowym spodem konstrukcji - prześwit pionowy na całej szerokości przęsła – 340cm, - prześwit pionowy w środku przęsła – 378cm,
d. Rzeka Warta od km 0,0 do km 68,2, stan WWŻ 500cm, wodowskaz - Kostrzyn n/O, Gorzów Wlkp., limitujący prześwit pionowy w odniesieniu do WWŻ: most drogowy w Gorzowie Wlkp. w km 56,35 – prześwit pionowy – 350cm.

2. Statki i zestawy w drodze powinny odpowiednio wcześniej, przed osiągnięciem i przekroczeniem stanu wielkiej wody żeglownej, wpłynąć do bezpiecznych lub zabezpieczonych portów albo miejsc postojowych

XII. Dopuszczalne prędkości statków

1. Prędkość statków i zestawów powinna być bezpieczna i dostosowana do istniejących warunków nawigacyjnych i atmosferycznych. Prędkość ta nie może stwarzać zagrożenia dla innych statków oraz użytkowników drogi wodnej.
2. Z zastrzeżeniem ust 3, prędkość statków w odniesieniu do brzegu drogi wodnej nie może przekraczać:
1) na rzece Odrze Zachodniej, Przekopie Klucz-Ustowo i Przekopie Parnickim – 10 km/h,
2) na pozostałych drogach wodnych wymienionych w § 1 ust 1 - 15 km/h.
3. Ograniczenia zawarte w ust 2 nie dotyczą statków pełniących służbę publiczną, podczas realizacji zadań służbowych.

XIII. Żegluga w porze nocnej

1. Żegluga nocna może odbywać się przy podanym w sposób zwyczajowo przyjęty przez administrację drogi wodnej do publicznej wiadomości pełnym oznakowaniu szlaku żeglownego oraz jedynie wówczas, gdy znaki żeglugowe spełniają następujące warunki:
a) znaki brzegowe i pływające są co najmniej pokryte materiałami odblaskowymi,
b) znaki pływające posiadają dodatkowo reflektory radarowe,
c) oświetlone są :
− znaki przęseł żeglugowych mostów,
− wejścia/wyjścia z portów i bocznych dróg wodnych,
− znaki żeglugowe B.8 (nakaz zachowania szczególnej ostrożności) miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych,
− znaki żeglugowe A.1 (zamknięcie szlaku żeglownego),
− skrajnie sieci rybackich ustawionych na szlaku żeglugowym i w jego pobliżu.

2. Zabrania się:
− uprawiania żeglugi nocnej jeżeli poziom wody osiągnie lub przekroczy znak I wielkiej wody żeglownej przynajmniej na jednym z pary odpowiadających sobie wodowskazów,
− uprawiania żeglugi nocnej we mgle i silnych opadach atmosferycznych,
− uprawiania żeglugi nocnej samo spławem,
− uprawiania żeglugi nocnej przy niekompletnym oznakowaniu szlaku żeglownego.
3. Statki uprawiające żeglugę nocną powinny korzystać z reflektorów i ze wskazań radaru, w związku z tym powinny być dodatkowo wyposażone w:
− reflektory przystosowane do oświetlenia brzegów i znaków nawigacyjnych,
− radar rzeczny,
− wskaźnik prędkości zmiany kursu (prędkości kątowej),
− radiotelefon VHF.

Powyższe urządzenia muszą być sprawne technicznie i eksploatacyjnie, a kierownik statku powinien posiadać uprawnienia do obsługi radaru i radiotelefonu VHF.

XIV. Łączność radiotelefoniczna

1. Statki o napędzie mechanicznym, z wyjątkiem małych statków, muszą posiadać sprawne technicznie i eksploatacyjnie (stosowne atesty) radiotelefony dla łączności radiotelefonicznej statek – statek i odbioru informacji nawigacyjnych.
2. Łączność radiotelefoniczną statek – statek powinna być prowadzona na częstotliwości 156,500 MHz (kanał 10).

XV. Uprawianie żeglugi przez statki sportowe i rekreacyjne

1. Statki sportowe i rekreacyjne, nie podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej lub do innych rejestrów oraz statki do połowu ryb, rejestrowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91 z późn. zm.) powinny być wyposażone w pasy lub kamizelki ratunkowe w ilości odpowiadającej ilości osób znajdujących się na statkach oraz – jeżeli cechy konstrukcyjne statku na to pozwalają – w koło ratunkowe z rzutką.
2. Kierownicy statków sportowych i rekreacyjnych oraz łodzi rybackich, obowiązani są przed rozpoczęciem żeglugi i wypłynięciem z przystani, zapoznać się z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz prognozą pogody podaną w dzienniku przystaniowym lub ogłaszaną w komunikatach radiowych.
3. Kierownicy wymienionych powyżej statków podejmują decyzję o wypłynięciu z przystani na podstawie posiadanych dokumentów bezpieczeństwa statków (świadectwo zdolności żeglugowej, dowód rejestracji) i oceny warunków pogodowych. Jeżeli siła wiatru przekroczy ograniczenia podane w dokumencie, statki powinny przerwać żeglugę i wpłynąć do bezpiecznych miejsc lub przystani.

XVI. Uprawianie narciarstwa wodnego, sportu na lotniach lub podobnym sprzęcie holowanym za statkami, żeglugi na skuterach wodnych lub desce z żaglem

1. Uprawianie narciarstwa wodnego, sportu na lotniach lub podobnym sprzęcie holowanym za statkami, żeglugi na skuterach wodnych lub desce z żaglem może odbywać się tylko na akwenach i warunkach określonych w zezwoleniu dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
2. Narciarz wodny lub osoba uprawiająca żeglugę na skuterze wodnym albo desce z żaglem ma obowiązek posiadać na sobie środek ratunkowy.
3. W razie organizowania regat bądź maratonów kajakowych lub wioślarskich na rzece Warcie, szlak żeglowny może być okresowo zamykany. Informacje o zamknięciu szlaku będą dodatkowo podawane na tablicach informacyjnych umieszczonych na mostach w Świerkocinie (w km 28,5) i w Gorzowie Wlkp. (w km 57,35)

XVII. Zwolnienia

Zwalnia się małe statki, używane wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji oraz statki do połowu ryb z obowiązku posiadania na statkach

- przepisów żeglugowych i przepisów prawa miejscowego dla drogi wodnej, na której odbywana jest podróż
- dzienników pokładowych
- świateł zastępczych.

Kpt. Krzysztof Piwnicki
4winds Szkoła żeglarstwa Gdynia
www.4winds.pl
Tagi: przepisy, prawo
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 28 May

Powróciła do kraju Barbara Królikowska, która na 12-metrowym jachcie "Karolka" w rodzinnym rejsie odbyła podróż dookoła świata na trasie długości 34 887 Mm. Za swój rejs została uhonorowana nagrodą Srebrny Sekstant i I Nagrodą Honorową Rejs Roku 2005.
sobota, 28 maja 2005
Z przystani AKM w Gdańsku wyruszył niewielki (około 8 m) jacht "Probus" z Kpt. Jerzym Cołojewem i dwoma przyjaciółmi w udany i trudny rejs do Islandii.
niedziela, 28 maja 1972
W Plymouth zakończył okołoziemski rejs bez zawijania do portów, dookoła trzech przylądków, Francise Chichester na jachcie "Gipsy Moth IV".
niedziela, 28 maja 1967
Urodził się jeden z najsłynniejszych żeglarzy morskich Francis Joyon.
poniedziałek, 28 maja 1956