Szkoła żeglarstwa 4winds - Przepisy żeglugowe Mazur

wtorek, 28 października 2014
Szkoła żeglarstwa 4winds
Szkoła żeglarstwa 4windsJak na Mazurach pływać należy – przepisy Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku.

Mimo iż żeglarstwo i motorowodniactwo to sport dla każdego, nie możemy pływać „jak nam się podoba”. Tak jak w ruchu drogowym, obowiązują nas określone zasady. Wynikają one nie tylko z konkretnych ustaw i rozporządzeń, ale także z zarządzeń lokalnej administracji, czyli Dyrektorów poszczególnych Urzędów Żeglugi Śródlądowej.

Przepisy lokalne obowiązujące na danym obszarze regulujące zasady poruszania się statków, bezpieczeństwo kąpielisk itp. znajdziemy na stronach internetowych poszczególnych UŻŚ (a jest ich w Polsce aż osiem: w Gdańsku, Bydgoszczy, Giżycku, Kędzierzynie Koźlu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie). Dzisiaj zapoznamy się z wybranymi elementami zarządzenia Dyrektora UŻŚ w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych wchodzących w skład nadzorowanego przez ten Urząd obszaru, w tym Wielkich Jezior Mazurskich.

Zgodnie z tym zarządzeniem:

 1. Niezależnie od postanowień zawartych w odrębnych przepisach, zabrania się urządzania kąpieli na szlakach żeglownych, w portach i przystaniach oraz w rejonach śluz, przy mostach i innych budowlach wodnych.

Zakaz kąpieli w portach i na szlakach
 
 1. Prędkość statków i zestawów powinna być bezpieczna i dostosowana do istniejących warunków nawigacyjnych i atmosferycznych, a w szczególności nie może stwarzać zagrożenia dla innych statków, uczestników imprez na wodzie i osób kąpiących się.
 2. Ograniczenia prędkości nie dotyczą statków będących w akcji ratowniczej oraz pełniących służbę publiczną podczas realizacji zadań służbowych.
  Litera A
 3. Statki, które napotkają statek pokazujący sztywną kopię flagi oznaczającą literę „A” Międzynarodowego Kodu Sygnałowego, powinny zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość do minimalnej prędkości sterownej i ominąć go w odległości nie mniejszej niż 25 m.
 4. Statki wychodzące z portu mają pierwszeństwo przed statkami wchodzącymi do portu.
 5. W przypadku równoczesnego przybycia statków z obu kierunków, pierwszeństwo śluzowania mają statki podchodzące do śluzy od strony poziomu zrównanego z poziomem wody istniejącym w danej chwili w komorze śluzowej.
 6. Prędkość płynięcia statku w rejonie śluzy nie może być większa od minimalnej prędkości sterownej.
 7. Zabrania się cumowania statków do dalb wprowadzających statki do komory śluzowej.
 8. Śluzowanie statków odbywa się w ustalonych godzinach, ogłoszonych przez administrację drogi wodnej.
 9. Przejścia statków przez most zwodzony na Kanale Giżyckim:
 • zabrania się urządzania postoju statkom, które nie zamierzają przejść przez most po jego otwarciu oraz statkom, które już przepłynęły przez most,
 • jeżeli regulacja znakami żeglugowymi nie stanowi inaczej, to statki płynące od strony jeziora Niegocin, po otwarciu mostu korzystają z pierwszeństwa przejścia,
 • przejście statków przez most zwodzony odbywa się w ustalonych godzinach, ogłoszonych przez administrację drogi wodnej w komunikacie o otwarciu dróg wodnych dla żeglugi, a ponadto godziny otwarcia mostu powinny być uwidocznione na tablicach informacyjnych ustawionych na wejściach do Kanału Giżyckiego.
 1. Uprawianie żeglugi w porze nocnej może odbywać się wyłącznie na drogach wodnych, na których oznakowanie szlaku żeglownego zostało odpowiednio przygotowane do uprawiania żeglugi nocnej.
 2. Niezależnie od przepisu zawartego powyżej na akwenach (z wyjątkiem rzeki Biebrzy), na których nie została dopuszczona żegluga w porze nocnej, zezwala się na ruch żeglugowy w ciągu jednej godziny po zachodzie słońca w celu zakończenia rejsu oraz jednej godziny przed wschodem słońca.
  Zakaz kotwiczenia
   250 m od brzegu
 3. Ustala się następujące kanały radiowe morskiego pasma VHF:
 • kanał nr 09 o częstotliwości 156,450 MHz - do prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego oraz do przekazywania informacji wynikających ze stosowania przepisów żeglugowych lub doraźnych zaleceń Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku,
 • kanał nr 08 o częstotliwości 156,400 MHz - do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej,
 • kanał nr 17 o częstotliwości 156,850 MHz - do prowadzenia łączności związanej z Wodnym Pogotowiem Ratunkowym.
 1. Statkom sportowym i rekreacyjnym zabrania się:
 • przepływania przed dziobem statków lub zestawów, nie zaliczonych do małych statków, będących w ruchu w odległości mniejszej niż 50 m,
 • kotwiczenia na szlaku żeglownym,
 • uprawiania żeglugi na desce z żaglem na szlaku żeglownym, z wyjątkiem jego przecięcia pod kątem zbliżonym do kąta prostego.
 1. Zezwala się na uprawianie narciarstwa wodnego lub sportu na podobnym sprzęcie oraz holowania statków powietrznych za statkami żeglugi śródlądowej wyłącznie w miejscach wyznaczonych oraz oznakowanych znakami żeglugowymi informacyjnymi, w pasie wody o szerokości 250 m od krawędzi brzegu, na jeziorach: Roś, Seksty, Śniardwy, Tałty, Tałtowisko, Jagodne, Niegocin, Kisajno, Dargin, Mamry (właściwe), Święcajty.
 2. Statkom o napędzie mechanicznym zabrania się poza szlakiem żeglownym uprawiania żeglugi w odległości mniejszej niż 100 m od przystani, wypożyczalni sprzętu pływającego, kąpielisk i plaż oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych.

Żeglowanie w pobliżu kąpielisk

 1. Dopuszcza się ruch statków o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż ustalona wyżej wyłącznie w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia płynięcia i tylko z minimalną prędkością sterowną.


Pamiętajmy, aby przytoczone tu zasady stosować w praktyce. Dzięki temu nie tylko nie narazimy się na mandaty, jakie mogą na nas nałożyć inspektorzy UŻŚ i policja, ale przede wszystkim uczynimy naszą żeglugę bezpieczniejszą.

Kpt. Krzysztof Piwnicki
4WINDS szkoła żeglarstwa

TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 30 November

Kpt. Katarzyna Mazurek została pierwszą kobietą na stanowisku dowódcy okrętu wojennego polskiej marynarki wojennej. Kpt. Mazurek została dowódcą ORP Lublin.
środa, 30 listopada 2016
Zmarł Juliusz Sieradzki (ur. 1912 r.), już w latach trzydziestych projektant małych jachtów mieczowych z ożaglowaniem 5, 10, 12 m2, na których wygrywał niemal wszystkie regaty. M. in. zaprojektował popularną Omegę.
wtorek, 30 listopada 1999