TYP: a1

Rejsclub.pl ogłosił upadłość

poniedziałek, 12 lutego 2018
Z mediów/Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
To zdecydowanie przykra wiadomość dla miłośników wycieczek morskich. W województwie pomorskim właśnie niewypłacalność ogłosiło jedno z biur zajmujących się organizacją rejsów.

 
Niewypłacalność ogłosiło biuro podróży Rejsclub.pl, zajmujące się organizacją rejsów wycieczkowych. Biuro było głównym lub jedynym wielu wiodących, dużych pasażerskich linii żeglugowych. Miało tez w swojej ofercie także mniejszych, interesujących armatorów z bardziej ekskluzywnymi ofertami. 
 
 
Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie touroperatora, wszystkie odbywające się już imprezy zostaną zakończone w planowany sposób.  Biuro pokryło wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski. Klienci, których wyjazdy zostały zaplanowane na termin po 8 lutego 2018 roku, jeśli chcą ubiegać się o zwrot wpłat, powinni zgłosić się do:
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Departament Turystyki; tel. 58 32 68 350; fax 58 32 68 352; ul. Długi Targ 1-7, 80-828 Gdańsk
- podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych tj. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. - ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa; tel. 22 555 00 00.
 
Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć: 
 
• kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej między klientem a REJSCLUB.PL; 
• kopię dowodu wpłaty na rzecz Rejsclub.pl należności za usługi turystyczne, stanowiące imprezę turystyczną określoną w umowie; 
• oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez Rejsclub.plL zobowiązań umownych o określonej wartości; 
• oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego posiadanego przez Rejsclub.pl albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
Roszczenie może złożyć klient, który zawarł umowę w imieniu wszystkich osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu.
 
Rejsclub.pl posiadał gwarancję ubezpieczeniową w wysokości 830 tys. zł., ważną do 26.12.2018 r. 
Tagi: biuro podróży, bankructwo, wycieczka, rejs
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 23 lutego

Do portu w Akrze zawinął "Borobudur", replika starożytnego statku ludów zamieszkujących Indonezję, co potwierdziło tezę, że dzisiejsi budowniczowie nie zapomnieli rzemiosła żeglarskiego. Rejs z Dżakarty trwał 7 miesięcy, a statkiem dowodził Philip Beal.
poniedziałek, 23 lutego 2004
Zmarł nestor polskiego żeglarstwa Zygmunt Twardowski, pracownik Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. W latach 1956-1957 był mistrzem Polski w klasie Finn, później prowadził kadrę narodową w tej klasie.
niedziela, 23 lutego 2003
Kpt Krzysztof Baranowski na jachcie "Polonez" opłynął przylądek Horn jako pierwszy polski żeglarz-samotnik.
piątek, 23 lutego 1973
Odbył się w Warszawie pierwszy powojenny, a XV z kolei Sejmik PZŻ; na prezesa PZŻ wybrano Kazimierza Białkowskiego.
sobota, 23 lutego 1946
Urodził się Juliusz Sieradzki, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, uczestnik olimpiady w Kilonii (1936 r.), projektant małych jachtów mieczowych, także jachtu kabinowego "Farys". Konstruktor popularnej Omegi (1942 r.). Był pierwszym mistrzem Polski w klasi
piątek, 23 lutego 1912