Reklama w serwisie internetowym www.tawernaskipperow.pl.

 1. Produkty
   

  Nazwa Rozmiar [px] Format pliku Waga max [kB]

  Billboard

  800x100

  GIF/JPG/SWF

  40

  Double billboard

  800x200

  GIF/JPG/SWF

  40

  Ractangle

  300x250

  GIF/JPG/SWF

  40

  Baner

  468x60

  GIF/JPG/SWF

  40

  Wide Skyscraper

  160x600

  GIF/JPG/SWF

  40


   

  Billboard
  Graficzna reklama dynamiczna umieszczana na górze strony.
  Rozmiar maksymalny: 800x100 px
  Waga: 40 kB
  Format: GIF/JPG/SWF

  Double billboard
  Graficzna reklama dynamiczna umieszczana na górze strony.
  Rozmiar maksymalny: 800x200 px
  Waga: 40 kB
  Format: GIF/JPG/SWF

  Ractangle
  Navibox (inna nazwa: rectangle) to graficzna reklama dynamiczna umieszczana na lewej kolumnie nawigacyjnej.
  Rozmiar maksymalny: 300x250 px
  Waga: 40 kB
  Format: GIF/JPG/SWF

  Baner
  Graficzna reklama dynamiczna umieszczana pomiędzy dwoma fragmentami strony, najczęściej w środkowej jej części.
  Rozmiar maksymalny: 468x60 px 
  Waga: 40 kB 
  Format: GIF/JPG/SWF

  Wide Skyscraper
  Graficzna reklama dynamiczna umieszczana w prawej części strony.
  Rozmiar maksymalny: 160x600 px 
  Waga: 40 kB 
  Format: GIF/JPG/SWF 
 2. Cennik

  Podstawowe produkty. Cena za miesiąc emisji.
   

  Miejsce emisji

  Billboard

  Double billboard

  Ractangle

  Baner

  Wide Skyscraper

  Strona główna

  900 zł netto

  1200 zł netto

  600 zł netto

  200 zł netto

  500 zł netto

  Podstrony

  900-1200 zł netto

  1200-1600 zł netto

  600-800 zł netto

  200-266 zł netto

  500-666 zł netto


  Cennik reklam Tawerny Skipperów. Ceny netto w PLN.
  Obowiązuje od 15.09.2011
   
 3. Formularz zamówienia reklam

  Pobierz plik: Formularz zamówienia reklam
 4. Regulamin emisji reklam

  1. Definicje
   1. 1.1. Emisja – jednorazowe wyświetlenie reklamy wraz ze stroną www, na której jest ona umieszczona.
   2. 1.2. Gotowe materiały reklamowe – materiały w plikach w formatach jpg, gif, swf w formie gotowej do wykorzystania jako reklama.
   3. 1.3. Tawernaskipperow.pl – Charter Navigator Sp. z o.o., ul. Grochowa 42, 30-731, Kraków, Polska, NIP: 945-21-17-515, REGON: 120-827-028, KRS 0000320863.
  2. Warunki ogólne
   1. 2.1. Reklamy sprzedawane są według miesięcznych stawek.
   2. 2.2. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto. Wartość wynagrodzenia należnego tawernaskipperow.pl będzie odpowiednio powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   3. 2.3. Minimalna wartość jednorazowego zamówienia wynosi 100 zł netto.
   4. 2.4. Tawernaskipperow.pl ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez tawernaskipperow.pl szkody nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej zgodnie z zamówieniem.
  3. Zamawianie i warunki płatności
   1. 3.1. Zamówienia emisji reklam dokonuje się na stronie http://www.tawernaskipperow.pl/main/fid/370/footer/index.html. Zamówienie określa liczbę zamawianych emisji, lokalizację i ewentualne dodatkowe warunki.
   2. 3.2. Pełnej płatności za kampanię należy dokonać przed jej emisją, przelewem na rachunek bankowy wskazany na formularzu zamówienia.
   3. 3.3. Tylko zamówienia potwierdzone przez tawernaskipperow.pl pisemnie (w formie faksu lub listu e-mail) oraz opłacone przez zamawiającego są wiążące.
   4. 3.4. Złożenie zamówienia emisji reklam jest równoznaczne z zawarciem umowy o jej realizację przez tawernaskipperow.pl, z tym że emisja może zostać odwołana przez Klienta w całości lub części wg następujących zasad:
    1. a) w okresie do 30 dni poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia kampanii bez ponoszenia opłat;
    2. b) w okresie od 29 do 15 dni poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia kampanii po uiszczeniu kary umownej w wysokości 15% opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia;
    3. c) w okresie od 14 do 4 dni poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia kampanii po uiszczeniu kary umownej w wysokości 30% opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia;
    4. d) w okresie od 3 do 1 dnia poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia kampanii po uiszczeniu kary umownej w wysokości 60% opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia;
    5. e) w trakcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 80% opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia.
   5. 3.5. Za datę rozpoczęcia emisji uważa się wyemitowanie pierwszej reklamy spośród wszystkich objętych danym zamówieniem, niezależnie od tego na ile etapów podzielona jest realizacja zamówienia.
   6. 3.6. Rezygnacja z całości lub części zamówienia musi być dokonana na piśmie, w terminach podanych powyżej, pod rygorem nieważności.
  4. Realizacja zamówień
   1. 4.1. Wszystkie gotowe materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii muszą być dostarczone nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem emisji.
   2. 4.2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych kampania nie została w pełni zrealizowana w zamówionym okresie czasu, odpowiednio wydłużany jest czas jej realizacji lub klient może wykorzystać pozostałą liczbę emisji w kolejnym zamówieniu.
   3. 4.3. Wszelkie reklamacje co do realizacji kampanii reklamowej, w szczególności dotyczące prawidłowości jej wykonania obejmującej ilość emitowanych form reklamowych i sposób ich emisji klient może zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty planowanego zakończenia emisji danej kampanii lub jej części, określonej w danym zamówieniu. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe, zaś kampanię uznaje się w danym zakresie za zrealizowaną prawidłowo i zgodnie z złożonym zamówieniem lub zawartą umową.
  5. Zasady ergonomiczne emisji reklam
   1. 5.1. Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach tawernaskipperow.pl powinny spełniać warunki określone w regulaminie oraz warunki specyfikacji technicznej dla reklam publikowanych w tawernaskipperow.pl. Tawernaskipperow.pl może zweryfikować reklamę pod kątem jej zgodności z wyżej wymienionymi specyfikacjami i nie dopuścić do jej emisji bądź przerwać jej emisje w przypadku niespełnienia powyższych warunków. Wyświetlenie reklamy na stronach portalu nie oznacza automatycznie, że tawernaskipperow.pl stwierdziła zgodność reklamy ze specyfikacją reklamową.
   2. 5.2. Tawernaskipperow.pl decyduje o funkcjonalności stron, a w ich projektowaniu bierze pod uwagę to, jak są one postrzegane przez użytkowników (user experience) i rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej z reklam, jeśli uzna ją za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników portalu.
  6. Treść i styl reklam
   1. 6.1. Reklamy nie powinny naśladować ani symulować elementów stron, na których będą prezentowane i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklamy. Dopuszcza się wyjątki od tej reguły, jednak wymagają one każdorazowej zgody wydawcy. Tawernaskipperow.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami “reklama”, “ogłoszenie płatne”, “sponsor”, “link sponsorowany” lub równoznacznymi, w następujący sposób:
    1. a) komunikaty reklamowe są oznaczane słowem "REKLAMA"
    2. b) napis "REKLAMA" pisany jest czcionką typu Verdana tylko dużymi literami, 9 px, w kolorze szarym hex 696969;
    3. c) napis "REKLAMA" umieszczany jest nad elementem reklamowym;
    4. d) napis "REKLAMA" nie musi być stosowany nad:
     • - billboardem, doublebillboardem i innymi tego typu formami emitowanymi na górze strony, nad elementami redakcyjnymi;
     • - w kompozycjach pokazywanych nad treścią strony (nie dotyczy elementu reklamowego pozostającego na ekranie po zwinięciu głównej reklamy);- w stałych elementach sponsoringu strony (nie dotyczy okazjonalnych bannerów lub elementów dodatkowych wynikających z umowy sponsoringu);
    5. e) inne elementy identyfikacji partnerów lub reklamodawców wymagają zawsze stosownych napisów typu "Przy współpracy z…", "Partner serwisu", "Sponsor serwisu / konkursu" itp.
   2. 6.2. Tawernaskipperow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie tawernaskipperow.pl w związku z treścią zamieszczonej reklamy.
   3. 6.3. Tawernaskipperow.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści lub treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich.
   4. 6.4. Akceptacja przez reklamodawcę zlecenia emisji jest równoznaczna z oświadczeniem i udzieleniem gwarancji wobec tawernaskipperow.pl, że emisja materiału reklamowego nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez tawernaskipperow.pl jakiegokolwiek wynagrodzenia (w tym tantiem) na rzecz twórców i/lub podmiotów praw pokrewnych uczestniczących przy tworzeniu i produkcji materiału reklamowego, pobieranych przez nich bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub rawami pokrewnymi.
   5. 6.5. Tawernaskipperow.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz do wstrzymania emisji reklam w serwisie tawernaskipperow.pl również w wypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z linią programową lub interesem portalu.
  7. Elementy kreacji reklamowej
   1. 7.1. Niedozwolone jest używanie w reklamach elementów operacyjnych, których funkcja wynikająca z formy, napisu czy konwencji jest niezgodna z ich komunikatem, lub działa w sposób nietypowy. A w szczególności:
    1. a) niedozwolone jest używanie w reklamach podstawowych przycisków o treści systemowej jak: "Zamknij", "OK.", ikon minimalizowania i zamykania okna, działających inaczej niż wynika to z ich typowej funkcji;
    2. b) przyciski zamieszczane na reklamach musza wykonywać funkcje zgodne z komunikatami prezentowanymi na przyciskach, np. przyciski imitujące funkcje formularza, listy rozwijanej, pola wyboru nie mogą powodować przekierowania na stronę klienta bądź innej akcji niezgodnej z ich standardową funkcją;
    3. c) niedozwolona jest emisja reklam w formie komunikatów i ostrzeżeń systemowych oraz w formie imitującej element strony portalu.
   2. 7.2. Animacja może być swobodnie używana w reklamach graficznych wg poniższych warunków:
    1. a) nie zostaną przekroczone maksymalne normy objętościowe odpowiadające danym formom reklamowym;
    2. b) zalecane jest by stałe elementy reklamowe (sponsoring, partner, przyciski/elementy graficzne zintegrowane z nawigacja serwisu itp.) nie zawierały animacji uruchamianej automatycznie.
   3. 7.3. Dźwięk w reklamie:
    1. a) dźwięk nie może być odtwarzany automatycznie.
    2. b) dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięku jedynie po akcji użytkownika (najechanie lub kliknięcie w reklamę). W przypadku reklam rozwijanych dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięku po wykonaniu przez użytkownika akcji powodującej rozwinięcie się reklamy (najechanie kursorem myszy bądź kliknięcie). Dźwięk powinien wyłączać się automatycznie po zwinięciu reklamy;
    3. c) jeżeli reklama posiada dźwięk musi zawierać czytelne oznaczenia włączania i wyłączania dźwięku.