TYP: a1

Jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla przekopu Mierzei Wiślanej

czwartek, 6 grudnia 2018
Z mediów

Jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla przekopu Mierzei Wiślanej. Podpisał ją 5 grudnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. 


.
W trakcie postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził analizę dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozwiązań technicznych zaproponowanych przez inwestora pod kątem środowiskowych uwarunkowań. Na podstawie tej analizy stwierdzono, że proponowany do realizacji wariant Nowy Świat jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia, a ulokowanie kanału żeglugowego w tym miejscu ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań. Jego przebieg, w porównaniu do innych rozpatrywanych wariantów (w lokalizacjach Skowronki i Piaski), jest zdecydowanie korzystniejszy m.in. ze względu na mniejsze oddziaływanie na siedliska przyrodnicze oraz z punktu widzenia niemal dwukrotnie mniejszej kubatury urobku, który trzeba by wybagrować w celu pogłębienia istniejącego toru wodnego. To z kolei zmniejsza zanieczyszczenie wód, ogranicza skalę zagrożenia dla ichtiofauny oraz presję na makrozoobentos, stanowiący pokarm dla niektórych gatunków ptaków.

W decyzji określono kilkadziesiąt warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych.
Inwestor został zobligowany między innymi do prowadzenia prac w terminach uwzględniających ochronę poszczególnych grup zwierząt, w tym ptaków, nietoperzy i ryb; prowadzenia prac czerpalnych w sposób ograniczający zmętnienie wody i ustanowienia w południowo-zachodniej części Zalewu Wiślanego tzw. stref ciszy o powierzchni 15 km2 z bezwzględnym zakazem wpływania wszelkich jednostek pływających w okresie budowy oraz z możliwością ograniczonego wpływania jednostek rybackich w okresie funkcjonowania inwestycji. Proponowany do wyłączenia obszar jest jednym z najcenniejszych miejsc dla ptaków i ryb w skali całego Zalewu.


Dodatkowo przewiduje się wprowadzenia na fragmencie zachodniej części Zalewu Wiślanego zakazu cumowania oraz zakazu poruszania się wszelkich jednostek z wyłączeniem gospodarki rybackiej oraz zakazu uprawiania wszelkiej działalności sportowo-rekreacyjnej w obrębie szuwaru oraz w strefie przybrzeżnej (około 200 m od szuwaru), wykonanie sztucznej wyspy o powierzchni około 181 ha i zagospodarowania jej w kierunku utworzenia siedlisk lęgowych ptaków siewkowych oraz blaszkodziobych oraz przeniesienie roślinności szuwarowej z planowanego toru wodnego w miejsca, gdzie naturalnie pojawiły się w nim luki/ubytki. 


Inwestor ma także zamontować sztuczne miejsca lęgowe oraz skrzynki dla nietoperzy, które zrekompensują utracone naturalne siedliska i kryjówki, przenieść chronione gatunki roślin, występujące w miejscach planowanej przebudowy toru wodnego na rzece Elbląg, do siedlisk zastępczych i odtworzyć wydmę szarą. Ponieważ w trakcie prac budowlanych dojdzie do zajęcia fragmentu rezerwatu przyrody Zatoka Elbląska, w ramach rekompensaty zostanie do rezerwatu dołączony fragment terenu. 
Dodatkowo zobligowano inwestora do opracowania analiz porealizacyjnych po 5 i po 10 latach od zakończenia inwestycji. Wyniki analizy porealizacyjnej, wykonanej po 5 latach od zakończenia budowy, będą podstawą do rozważenia konieczności prowadzenia dodatkowych monitoringów stanu środowiska oraz określenia dalszych zasad funkcjonowania obszarów wyłączonych z użytkowania turystycznego i rybackiego.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk poinformował w środę, że ma nadzieję, "z dużą dozą pewności", że w grudniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną.
Jak zapowiada resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej pierwsze jednostki przez kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będą mogły przepłynąć w 2022 r. Inwestycja ma kosztować ok. 880 mln zł; będzie finansowana w całości z budżetu państwa.

Tagi: Mierzeja Wiślana, przekop, inwestycja
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 25 June