TYP: a1

Jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla przekopu Mierzei Wiślanej

czwartek, 6 grudnia 2018
Z mediów

Jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla przekopu Mierzei Wiślanej. Podpisał ją 5 grudnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. 


.
W trakcie postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził analizę dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozwiązań technicznych zaproponowanych przez inwestora pod kątem środowiskowych uwarunkowań. Na podstawie tej analizy stwierdzono, że proponowany do realizacji wariant Nowy Świat jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia, a ulokowanie kanału żeglugowego w tym miejscu ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań. Jego przebieg, w porównaniu do innych rozpatrywanych wariantów (w lokalizacjach Skowronki i Piaski), jest zdecydowanie korzystniejszy m.in. ze względu na mniejsze oddziaływanie na siedliska przyrodnicze oraz z punktu widzenia niemal dwukrotnie mniejszej kubatury urobku, który trzeba by wybagrować w celu pogłębienia istniejącego toru wodnego. To z kolei zmniejsza zanieczyszczenie wód, ogranicza skalę zagrożenia dla ichtiofauny oraz presję na makrozoobentos, stanowiący pokarm dla niektórych gatunków ptaków.

W decyzji określono kilkadziesiąt warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych.
Inwestor został zobligowany między innymi do prowadzenia prac w terminach uwzględniających ochronę poszczególnych grup zwierząt, w tym ptaków, nietoperzy i ryb; prowadzenia prac czerpalnych w sposób ograniczający zmętnienie wody i ustanowienia w południowo-zachodniej części Zalewu Wiślanego tzw. stref ciszy o powierzchni 15 km2 z bezwzględnym zakazem wpływania wszelkich jednostek pływających w okresie budowy oraz z możliwością ograniczonego wpływania jednostek rybackich w okresie funkcjonowania inwestycji. Proponowany do wyłączenia obszar jest jednym z najcenniejszych miejsc dla ptaków i ryb w skali całego Zalewu.


Dodatkowo przewiduje się wprowadzenia na fragmencie zachodniej części Zalewu Wiślanego zakazu cumowania oraz zakazu poruszania się wszelkich jednostek z wyłączeniem gospodarki rybackiej oraz zakazu uprawiania wszelkiej działalności sportowo-rekreacyjnej w obrębie szuwaru oraz w strefie przybrzeżnej (około 200 m od szuwaru), wykonanie sztucznej wyspy o powierzchni około 181 ha i zagospodarowania jej w kierunku utworzenia siedlisk lęgowych ptaków siewkowych oraz blaszkodziobych oraz przeniesienie roślinności szuwarowej z planowanego toru wodnego w miejsca, gdzie naturalnie pojawiły się w nim luki/ubytki. 


Inwestor ma także zamontować sztuczne miejsca lęgowe oraz skrzynki dla nietoperzy, które zrekompensują utracone naturalne siedliska i kryjówki, przenieść chronione gatunki roślin, występujące w miejscach planowanej przebudowy toru wodnego na rzece Elbląg, do siedlisk zastępczych i odtworzyć wydmę szarą. Ponieważ w trakcie prac budowlanych dojdzie do zajęcia fragmentu rezerwatu przyrody Zatoka Elbląska, w ramach rekompensaty zostanie do rezerwatu dołączony fragment terenu. 
Dodatkowo zobligowano inwestora do opracowania analiz porealizacyjnych po 5 i po 10 latach od zakończenia inwestycji. Wyniki analizy porealizacyjnej, wykonanej po 5 latach od zakończenia budowy, będą podstawą do rozważenia konieczności prowadzenia dodatkowych monitoringów stanu środowiska oraz określenia dalszych zasad funkcjonowania obszarów wyłączonych z użytkowania turystycznego i rybackiego.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk poinformował w środę, że ma nadzieję, "z dużą dozą pewności", że w grudniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną.
Jak zapowiada resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej pierwsze jednostki przez kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będą mogły przepłynąć w 2022 r. Inwestycja ma kosztować ok. 880 mln zł; będzie finansowana w całości z budżetu państwa.

Tagi: Mierzeja Wiślana, przekop, inwestycja
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 31 March

W wieku 20 lat zginęła w wypadku samochodowym Iwona Pieńkawa, córka znanego kapitana Zdzisława, uczestniczka regat Whitbread Race na s/y "Otago", autorka lirycznej relacji z rejsu pt. "Otago, Otago na zdrowie".
poniedziałek, 31 marca 1975
Kazimierz Jurkiewicz, wieloletni komendant "Daru Pomorza", oddał dowodzenie tym statkiem.
czwartek, 31 marca 1977
Aresztowanie Mariusza Zaruskiego przez władze Związku Radzieckiego.
niedziela, 31 marca 1940