TYP: a1

Porozumienie przeciw dewastacji brzegów

niedziela, 17 lipca 2022
Informacja prasowa/Wody Polskie

Przedstawiciele instytucji zajmujących się gospodarką wodną, ochroną środowiska, straży rybackiej, nadzoru budowlanego, policji, samorządu oraz regionalnego zarządu gospodarki wodnej w piątek, 15 lipca podpisali porozumienie w sprawie zasad działania w ramach zapewnienia optymalnej ochrony mazurskich jezior i rzek przed dewastacją.

 

Strony porozumienia będą współdziałać w zakresie kontroli i zwalczania nielegalnych działań ze strony wszystkich użytkowników śródlądowych wód powierzchniowych administrowanych przez Wody Polskie. W przypadku potwierdzenia naruszenia przepisów ustawy Prawo wodne, Wody Polskie będą zawiadamiać o zdarzeniu współpracujące instytucje, które w ramach swoich kompetencji będą podejmować interwencje - kontrole, inspekcje lub oględziny w terenie.

 

Interesariusze postanowienia będą wspólne wystosowywać propozycje zmian legislacyjnych w celu optymalnej ochrony jezior i rzek przed dewastacją. Zacieśnienie współpracy oraz nowelizacje prawa z jednej strony pozwolą skończyć z sytuacją, kiedy organy ścigania nielegalny proceder niszczenia środowiska naturalnego traktowały bez należytej uwagi, a z drugiej ukrócą proceder umyślnego łamania prawa, wliczając wyroki i kary grzywny w koszt nielegalnych, często milionowych prac prowadzonych nad brzegami jezior i rzek.

 

Służby będą interweniować w razie dewastacji brzegów rzek i jezior, zwłaszcza w wypadku:

- niszczenia roślinności szuwarowej,

- nielegalnej wycinki drzew i krzewów,

- naruszenia linii brzegowej przez wykonanie robót ziemnych,

- potwierdzonych nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych w postaci pomostów o parametrach spełniających wymóg konieczności posiadania pozwolenia na budowę,

- nielegalnego grodzenia nieruchomości przyległych do śródlądowych wód powierzchniowych, czyli rzek i jezior, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.

 

Zgodnie z art. 475 ustawy Prawo wodne za niszczenie lub uszkadzanie brzegów wód śródlądowych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do roku.

Niszczenie brzegów obserwują zarówno pracownicy Wód Polskich, jak i mieszkańcy czy turyści. Tylko w tym roku na terenie m.in. Krainy Wielkich Jezior Mazurskich linia brzegowa została umyślnie zdewastowana aż 100 razy. Niszczycielska działalność w większości przypadków ma miejsce w granicach ustanowionych form ochrony przyrody, takich jak obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, czy parki krajobrazowe.

Dewastacja środowiska naturalnego często jest nieodwracalna. Każda niewłaściwa ingerencja człowieka w linię brzegową może przyczyniać się do pogorszenia jakości wód oraz przyspieszać degradację jeziora i jego eutrofizację. Usuwając szuwary, niszczone są potencjalne miejsca lęgowe wielu gatunków ptactwa oraz środowisko życia pozostałych gromad zwierząt ściśle powiązanych z ekosystemami wodnymi m. in.: ryb, płazów, gadów, ssaków, czy owadów. System korzeniowy roślinności strefy brzegowej pełni funkcję naturalnego umocnienia brzegów zbiorników wodnych - zapobiegając procesom erozji wodnej. Strefa brzegowa charakteryzująca się różnorodnością występujących gatunków roślin ma nieoceniony wpływ na jakość wody. Roślinność oczyszcza wody z fosforanów, azotanów, metali ciężkich oraz innych toksycznych dla zwierząt wodnych substancji i natlenia dno zbiorników wodnych co ma przede wszystkim duże znaczenie w przypadku małych, płytkich jezior.

 

Porozumienie podpisali Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Mirosław Markowski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski - Piotr Opaczewski, Agata Moździerz - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Piotr Jakubowski - Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki, Joanna Kazanowska - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Szczepan Worobiej - Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, Maciej Kotarski - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz inspektor Arkadiusz Sylwestrzak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Tagi: jeziora, Wielka Pętla Jezior Mazurskich
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 5 February

Zmarł kapitan Zdzisław Paska, jeden z najbardziej doświadczonych polskich kapitanów jachtowych XX wieku, wspaniały żeglarz i wychowawca młodzieży, wieloletni kapitan i opiekun jachtu „Magnolia”.
niedziela, 5 lutego 2017
Przylądek Horn opłynął s/y "Otago" pod dowództem Kpt. Zdzisława Pieńkawy; Przylądek Horn opłynął s/y "Copernicus" pod dowództem Kapitana Zygfryda Perlickiego.
wtorek, 5 lutego 1974
Bernard Moitessier na "Joshua" mija Przylądek Horn podczas The Golden Globe.
środa, 5 lutego 1969
W Sartanie w Rosji urodził się Stefan Gorazdowski. Jednen z pierwszych kapitanów polskiej floty handlowej, autor podręczników z nawigacji.
niedziela, 5 lutego 1911