TYP: a1

Gdzie i jak ubezpieczać jachty 3

środa, 29 grudnia 2010
Arkadiusz Maciejowski

Tawerna Skipperów - Na jakich warunkach ubezpieczany jest jacht?

Janusz Chmielewski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Morskich i Lotniczych, TUiR WARTA S.A.

WARTA ubezpiecza jachty (kadłub wraz z omasztowaniem, otaklowaniem i ożaglowaniem oraz wyposażenie i osprzęt) na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia, opracowanych przez nasze towarzystwo. Warunki te są głównie dedykowane do ubezpieczeń jachtów śródlądowych. W przypadku dużych jachtów o większej wartości lub pływających po niestandardowych akwenach korzystamy z londyńskich IYC (INSTITIUTE YACHT CLAUSES).

Od czego ubezpieczamy jacht (kradzieży, nieszczęśliwych wypadków?)

Zakres ubezpieczenia zależny jest od wielu czynników, także od tego, po jakich wodach pływa jacht. Generalnie warto zastanowić się wspólnie z agentem lub pracownikiem WARTY, na jakie ryzyka jacht może być narażony. Najlepiej oczywiście zaaranżować ochronę kompleksową.

Podstawowe ryzyka to strata całkowita lub konstruktywna, zaginięcie jachtu bez wieści, zagarnięcie lub uszkodzenie jachtu przez rozbójników morskich. Ponadto szkody częściowe spowodowane przez wywrócenie się jachtu, pożar, kolizję, siłę wyższą czy warunki sztormowe lub wybuch albo wejście na mieliznę. Ubezpieczenie obejmuje także uszkodzenia bez kolizji – np. fala wywołana przez inną jednostkę oraz oczywiście kradzież z włamaniem lub rabunek. Ubezpieczenie obejmuje także błąd nautyczny lub w obsłudze urządzenia na jachcie, pod warunkiem, że załoga posiada wymagane uprawnienia.

Jacht objęty jest ubezpieczeniem także w czasie postojów w portach, dokach, zimowiskach czy na slipach w trakcie remontów lub napraw awaryjnych.

Ubezpieczenie można rozszerzyć także dodatkowo na wyposażenie pokładowe znajdujące się na jachcie, ale nie służące bezpośrednio do żeglugi, jak np. lodówki czy sprzęt RTV.

Niezbędne jest wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Na jaką sumę ubezpieczamy jacht?

Suma zgłoszonego do ubezpieczenia jachtu powinna obejmować łączną wartość jachtu wraz z osprzętem i wyposażeniem. Wartość ta powinna odpowiadać rzeczywistej wartości w dniu rozpoczęcia ubezpieczenia.

Dodatkowo można ubezpieczyć jacht do wartości odtworzeniowej, czyli odpowiadającej kosztom przywrócenia do stanu nowego, stanowiącą równowartość ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nowej jednostki tego samego rodzaju i typu.

O wysokości sumy decyduje ubezpieczający. Jeśli jest ona niższa, niż rzeczywista wartość jachtu, Warta odpowiada za szkody w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia do rzeczywistej wartości jachtu.

Jakich wypadków nie obejmuje ubezpieczenie?

Szczegółowe wyłączenia zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jachtów. Główne wyłączenia to szkody, które są skutkiem normalnego zużycia lub naturalnego procesu starzenia się całości lub części jachtu, otaklowania, ożaglowania, osprzętu. Ponadto wyłączone są uszkodzenia wynikłe z wady konstrukcyjnej, zmian lub błędów w projekcie technicznym, zmian wykonanych bez opinii rzeczoznawców i/lub klasyfikatora. Ubezpieczenie nie pokryje także szkód powstałych na jachcie nie posiadającym wymaganego wyposażenia lub obsadzonego załogą bez wymaganych uprawnień lub tych, które powstały w wyniku nieprzestrzegania przepisów administracyjnych. Nie należy się też odszkodowanie za straty wynikające z działania lub zaniechania załogi jachtu będącej w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających czy narkotyków.

Kiedy możemy ubiegać się o wypłatę ubezpieczenia, a kiedy nie?

O wypłatę odszkodowania możemy się ubiegać wtedy, kiedy zaistniała szkoda jest objęta umową ubezpieczenia.

Jak Państwo zinterpretowaliby termin "heavy weather". Czy Państwo w przypadku złamania masztu podczas sztormu wypłaciliby odszkodowanie? Czy państwa ubezpieczenie obejmuje w ogóle wypłatę odszkodowania w przypadku złamania masztu ?

Zastrzegam jednoznacznie, że nie podejmujemy się interpretacji tego terminu w kontekście głośniej szkody F. Chopin i sporu ubezpieczającego z PZU S.A. Nie dysponujemy bowiem wiedzą na temat - uzgodnionego między stronami - zakresu ochrony polisowej. Dla porządku rzeczy można jedynie zauważyć, że termin „Heavy Weather” - jako taki - stanowi przymiot „odwiecznego” kanonu w ubezpieczeniach morskich. Pojęcie ma związek z regułą opisującą ryzyka związane z podróżą i podlegające ubezpieczeniu tzw. Perils of the Seas. Generalnie, istota ubezpieczenia morskiego opiera się na wszechstronności ochrony świadczonej armatorowi i sprowadza się do ubezpieczenia wszelkich „niebezpieczeństw” za wyjątkiem wyłączonych. Te ostatnie dotyczą zwyczajowo szkód powstałych ze świadomego działania samego ubezpieczającego, czy też naturalnego zużycia przedmiotu ubezpieczenia. Ta sama zasada dotyczy również złamania masztu, więc jeżeli nie został złamany umyślnie to wypłacilibyśmy odszkodowanie.

TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 15 July

Z Port Huron (USA) na Jeziorze Huron wyruszył jacht "Gemini" biorąc udział w regatach Millennium 600 organizowanych wspólnie przez Bayview Yacht Club i Chicago Yacht Club z okazji stulecia regat Chicago Mac. Trasa liczyła 600 mil i prowadziła przez jezior
sobota, 15 lipca 2000
Zmarła Kpt. Teresa Dudzic-Zając; już w 1946 roku była zawodniczką i działaczką Akademickiego Związku Morskiego we Wrocławiu, potem wieloletnim członkiem kadry narodowej, później została trenerem i sędzią.
poniedziałek, 15 lipca 2002
Umiera Bogdan Dacko, który jako pierwszy po wojnie przepłynął Atlantyk na s/y "Hermes".
niedziela, 15 lipca 1990
Urodziła się Kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, która na s/y "Mazurek" jako pierwsza kobieta na świecie odbyła samotny kobiecy rejs dookoła świata.
środa, 15 lipca 1936
W Gdyni odbył się chrzest żaglowca "Zawisza Czarny", jednostki przeznaczonej dla harcerzy, zbudowanej na bazie lugotrawlera "Cietrzew", który wcześniej został wycofany z eksploatacji.
piątek, 15 lipca 1960
Odbyła się kolejna edycja regat o Puchar Ameryki; kolejny raz wygrała załoga amerykańskiego jachtu - obrońcy pucharu "Resolute" z Kpt. Charlesem Adamsem.
czwartek, 15 lipca 1920