TYP: a1

Co nam daje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

piątek, 4 listopada 2016
Monika Frenkiel
W poprzednim tekście pisaliśmy w skrócie czym jest EKUZ, jak ją otrzymać i jak na jej podstawie uzyskać świadczenia. Dziś natomiast skupimy się na samych świadczeniach, do jakich upoważnia nas EKUZ.

karetka
By heb@Wikimedia Commons (mail) - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11984461


Jak wspominaliśmy w pierwszej części, na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego osobom ubezpieczonym/uprawnionym przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. To znaczy, że lekarz udzielający świadczeń ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku. Ustala się to biorąc pod uwagę rodzaj świadczenia - przewidywany okres pobytu osoby w danym państwie członkowskim UE/EFTA. Przy czym myślą przewodnią jest to, aby posiadacz EKUZ nie musiał skracać pobytu zagranicznego w celu poddania się wymaganemu leczeniu.

Korzystając z EKUZ korzystamy ze świadczeń medycznych NA TAKICH SAMYCH ZASADACH, JAK OBYWATELE TEGO PAŃSTWA. Co oznacza, że jeśli jakieś świadczenie np. we Włoszech jest płatne, a w Polsce nie – będziemy za nie płacić. Pośród państw członkowskich UE/EFTA istnieją kraje posiadające systemy nieodpłatnej ochrony zdrowia, systemy, w których koszty leczenia pokrywa sam ubezpieczony, występujący następnie do instytucji właściwej o zwrot poniesionych kosztów, jak również systemy przewidujące tzw. współpłacenie i warto o tym pamiętać. W wielu państwach członkowskich UE/EFTA, w ramach systemu publicznego nie jest finansowany np. transport karetką czy też świadczenia z zakresu ratownictwa, zwłaszcza ratownictwa górskiego. Dlatego przed wyjazdem do innego państwa członkowskiego UE/EFTA warto dowiedzieć się o zasadach funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w tym państwie. Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa kosztów udziału własnego świadczeniobiorców w przypadku wyjazdu do tych państw członkowskich UE/EFTA, w których obowiązuje taki system. W takich państwach zalecane jest więc wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia, tak aby uniknąć obciążenia kosztami.

A co, kiedy utracimy prawo do świadczeń?

EKUZ zachowuje ważność do momentu określonego w niej jako data końcowa ważności karty. Ale prawo do posługiwania się kartą wydaną przez NFZ wygasa w przypadku, gdy w okresie ważności EKUZ posiadacz karty utraci prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych przez NFZ. Jeśli utracimy prawo do świadczeń, Narodowy Fundusz Zdrowia podejmie kroki w celu odzyskania kosztów leczenia.

Wraz z wygaśnięciem prawa do świadczeń ww. grup ubezpieczonych – prawo to wygasa również dla osób zgłoszonych przez nich do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodzin.

Zwrot kosztów jeśli nie mamy EKUZ

Osoby ubezpieczone lub uprawnione do świadczeń zdrowotnych, które poniosły we własnym zakresie koszty udzielonych im świadczeń opieki zdrowotnej mogą po uprzednim opłaceniu wystawionych im rachunków wystąpić do właściwego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o zwrot kosztów leczenia. Procedura zwrotu poniesionych kosztów wymaga ustalenia kwoty zwrotu z państwem, w którym dana osoba skorzystała ze świadczeń. W takim przypadku NFZ kieruje do instytucji miejsca pobytu pytanie, jakiej części kosztów zainteresowany nie musiałby pokryć, gdyby przedstawił odpowiedni dokument - EKUZ. Na podstawie uzyskanej informacji NFZ zwraca ubezpieczonemu poniesione koszty, w wysokości wskazanej przez instytucję miejsca pobytu.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć wszystkie oryginały rachunków dotyczące udzielonych rzeczowych świadczeń zdrowotnych wraz z potwierdzeniem ich zapłaty.

Szczegółowe informacje na temat podstawy prawnej ubiegania się o refundację kosztów leczenia uzyskamy na stronie internetowej NFZ https://www.ekuz.nfz.gov.pl/

Jeśli nie mamy czasu

W przypadku, gdy osoba ubezpieczona nie uzyskała przed wyjazdem EKUZ a konieczne jest potwierdzenie prawa do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w trakcie pobytu w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ . Dokument taki jest wydawany w wyjątkowych okolicznościach np. kradzież lub utrata EKUZ oraz w przypadku wyjazdu w terminie zbyt krótkim by możliwe byłoby wydanie EKUZ, jak również w przypadku, gdy osoba zapomniała przed wyjazdem zawnioskować o dokument.

W celu uzyskania Certyfikatu niezbędne jest przesłanie podpisanego wniosku o wydanie certyfikatu do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
.Tagi: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, ubezpieczenie, opieka medyczna
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 28 May

Powróciła do kraju Barbara Królikowska, która na 12-metrowym jachcie "Karolka" w rodzinnym rejsie odbyła podróż dookoła świata na trasie długości 34 887 Mm. Za swój rejs została uhonorowana nagrodą Srebrny Sekstant i I Nagrodą Honorową Rejs Roku 2005.
sobota, 28 maja 2005
Z przystani AKM w Gdańsku wyruszył niewielki (około 8 m) jacht "Probus" z Kpt. Jerzym Cołojewem i dwoma przyjaciółmi w udany i trudny rejs do Islandii.
niedziela, 28 maja 1972
W Plymouth zakończył okołoziemski rejs bez zawijania do portów, dookoła trzech przylądków, Francise Chichester na jachcie "Gipsy Moth IV".
niedziela, 28 maja 1967
Urodził się jeden z najsłynniejszych żeglarzy morskich Francis Joyon.
poniedziałek, 28 maja 1956