TYP: a1

Gdzie i jak ubezpieczać jachty 4

piątek, 21 stycznia 2011
Arkadiusz Maciejowski
Rozmowa z Tomaszem Szejnochem z Biura Ubezpieczeń Majątkowych Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego SA.


Tawerna Skipperów: Na jakich warunkach ubezpieczamy jacht?

Tomasz Szejnoch: Jacht ubezpieczamy na „Ogólnych warunkach ubezpieczenia jachtów” obowiązujących w PTU SA.

Od czego możemy ubezpieczyć jacht w PTU (kradzieży, nieszczęśliwych wypadków)?

Ochroną można objąć jacht śródlądowy wraz z jego wyposażeniem standardowym, określonym w dokumentach rejestracyjnych oraz dodatkowo silnik, stały jak i przyczepny. W ramach ochrony pokrywane są szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu powstałe podczas:
1) żeglugi, w tym podczas postoju lub manewrowania na terenie portu (przystani, mariny),
2) okresu wyłączonego z użytkowania,
3) transportu lądowego wykonywanego za pomocą mechanicznych środków transportu i szkody będące następstwem wypadku drogowego.
Dodatkowo zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu jachtów śródlądowych od utraty, uszkodzeń i zniszczeń można rozszerzyć o szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju w czasie transportu lądowego jachtu śródlądowego.

Natomiast w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu śródlądowego ochroną objęte są zdarzenia na osobie lub w mieniu wyrządzone z winy i w związku z użytkowaniem jachtu podczas żeglugi, postoju, manewrowania oraz wodowania i podnoszenia jachtu z wody. Umową może być również objęte mienie osobiste członków załogi, niezbędne do wygodnego odpoczynku jak i kontaktu ze światem, tj.: odzież, aparat fotograficzny, gitara, telefon komórkowy. Ochrona obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ww. przedmiotów w wyniku zdarzeń objętych ochroną w ramach ubezpieczenia jachtu śródlądowego od utraty, uszkodzeń i zniszczeń (CASCO). Zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o szkody powstałe podczas:
  • rejsów próbnych (testów prototypów) i pokazów,
  • użycia jachtu jako rekwizytu,
  • nauki lub doskonalenia żeglowania.
Zakres terytorialny obejmuje ochroną ubezpieczeniową wypadki zaistniałe na terytorium oraz na akwenach śródlądowych RP z włączeniem morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego oraz zalewu Wiślanego.

Na jaka sumę ubezpieczamy jacht śródlądowy?

Suma ubezpieczenia jachtu śródlądowego w ramach ubezpieczenia CASCO stanowi łączną wartość jachtu śródlądowego, osprzętu oraz wyposażenia standardowego oraz dodatkowego. W przypadku nowozakupionego jachtu jest to jego cena wynikająca z faktury. Natomiast w przypadku starszych egzemplarzy jest to jego wartość rynkowa.

Natomiast w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna powinna być ustalona na takim poziomie, aby w przypadku szkody można było pokryć wszystkie roszczenia wynikające z wyrządzonej szkody, zarówno w mieniu jak i na osobie.

Jakich wypadków nie obejmuje ubezpieczenie, a jakie szkody ubezpieczenie pokrywa?

Ochrona ubezpieczeniowa w CASCO obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu jachtu śródlądowego w skutek wypadku losowego, powodującego konieczność naprawy lub wymiany albo ponownego zakupu. Ponieważ ubezpieczenie ze względu na swoją naturę nie ma zdefiniowanego katalogu zdarzeń, których dotyczy ochrona ubezpieczeniowa – ochroną objęte są szkody wyraźnie nie ujęte w wyłączeniach i to właśnie katalog wyłączeń definiuje zakres ochrony.

Jakich przypadków nie obejmuje ubezpieczenie: Ochrona ubezpieczeniowa obejmująca każde zaistniałe zdarzenie nie istnieje. Najważniejsze wyłączenia dotyczą szkód spowodowanych przez wojnę, akty terroru, skażenie radioaktywne, winę umyślną ubezpieczającego.

Od czego najlepiej ubezpieczyć jacht?

Należy zawrzeć kompleksowe ubezpieczenie, które gwarantuje pełną ochronę jachtu oraz mienia osobistego członków jego załogi. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej daje gwarancję zaspokojenia roszczeń osób poszkodowanych w związku z powstaniem szkody podczas użytkowania jachtu. Warto również zwrócić uwagę na zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej nie tylko w trakcie trwania sezonu żeglarskiego, ale również poza sezonem.

Kiedy możemy ubiegać się o wypłatę odszkodowania, a kiedy nie?

O wypłatę odszkodowania możemy się ubiegać tylko w przypadku, gdy zaistniałe zdarzenie losowe było objęte ochroną ubezpieczeniową.

Jak Państwo zinterpretowaliby termin "heavy weather". Czy w przypadku złamania masztu podczas sztormu wypłaciliby Państwo odszkodowanie?

Heavy weather to po prostu ciężkie warunki pogodowe. Jako przykład na to jak traktujemy temat, możemy podać biały szkwał, który naszym zdaniem mieści się w tym pojęciu i który kilka lat temu spowodował zatopienie lub uszkodzenie kilku jachtów na Mazurach. Zapłaciliśmy wtedy za te szkody. Trzeba jednak mieć na uwadze indywidualne kształtowanie umowy ubezpieczenia - ubezpieczyciel może podać swoją definicję dla każdego określenia.

Problem pojawia się wtedy, gdy definicja jest nieostra i zdarzenie może być zakwalifikowane zarówno jako wyłączone, jak i objęte zakresem ochrony, jeżeli nie ustalono wyraźnych parametrów granicznych, np. prędkości wiatru powyżej której ubezpieczyciel odpowiada lub nie odpowiada za szkody spowodowane takim wiatrem. W codziennej praktyce ubezpieczeniowej takie sytuacje zdarzają się dość często, ponieważ nie wszystko da się idealnie zdefiniować i wyznaczyć dokładne granice odpowiedzialności. Wiemy, że w tej chwili toczy się spór o interpretację tego pojęcia w kontekście szkód zaistniałych na żaglowcu Chopin, ale nie podejmiemy się próby oceny tego zdarzenia bez gruntowej wiedzy o tym, jak była sformułowana umowa w tej kwestii, tzn. bez znajomości przyjętych definicji i ewentualnych parametrów określających pojęcie "heavy weather".

Jeżeli chodzi o Ogólne Warunki Ubezpieczenia jachtów w PTU S.A., to złamanie masztu wskutek działania silnego wiatru byłoby objęte ochroną ubezpieczeniową co do zasady, ponieważ działanie żywiołów natury nie jest wyłączone z zakresu. Nasze warunki jednak dotyczą wyłącznie jachtów śródlądowych, a trzeba mieć na uwadze, że w przypadku jachtów pełnomorskich, jakim jest Chopin, stosuje się zwykle inne standardy ubezpieczenia - są to m.in. np. londyńskie klauzule instytutowe, posługujące się zupełnie innymi definicjami zdarzeń objętych ochroną i innymi wyłączeniami.
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 20 May

Z Jastarni do Władysławowa wyruszył zasłużony dla polskiego żeglarstwa s/y "Generał Zaruski"; po latach niszczenia w ośrodku w Jastarni zapadły decyzje i znalazły się środki na kapitalny remont jachtu.
piątek, 20 maja 2005
W Pucku zostaje wodowany ponton Arkadiusza Pawełka "Cena Strachu".
środa, 20 maja 1998
W Gdyni zakończył rejs Kpt. Henryk Jaskuła na s/y "Dar Przemyśla"; było to pierwsze polskie i trzecie w historii światowego żeglarstwa okrążenie świata bez zawijania do portów; rejs trwał 345 dni.
wtorek, 20 maja 1980
W Gdyni zmarł Karol Olgierd Borchardt, autor wielu książek marynistycznych, m.in. "Znaczy Kapitan".
wtorek, 20 maja 1986
Z zamiarem opłynięcia Islandii wypłynął z przystani JK Stoczni Gdańskiej s/y "Kismet" z Kpt. Wojciechem Orszlukiem. Żeglarze dotarli do stolicy Islandii, ale wielodniowy sztorm uniemożliwił opłynięcie wyspy dookoła. Jacht powrócił do Górek Zachodnich 22.0
czwartek, 20 maja 1965
W Valladolid umiera w zapomnieniu Krzysztof Kolumb, genueńczyk, który powszechnie uchodzi za odkrywcę Ameryki.
niedziela, 20 maja 1520