TYP: a1

Konkurs "Relacja z rejsu 2015"! Wygraj nagrody od Helly Hansen

czwartek, 15 października 2015
Redakcja
Przełom roku to tradycyjnie czas podsumowań. Na Tawernie Skipperów chcielibyśmy poczytać o Waszych rejsach, które odbyliście w mijającym roku. Aby zachęcić Was do zwierzeń, postanowiliśmy nagrodzić najlepsze prace, a zatem nie pozostaje Wam nic innego, jak zabrać się do pracy :) Nagrody czekają, a my czekamy na zgłoszenia.Żeby wziąć udział w konkursie należy:
  • zapoznać się z regulaminem konkursu (poniżej),
  • w terminie 15.10.2015-15.01.2016 przesłać relację (tekst, zdjęcia i/lub wideo) z rejsu, który rozpoczął się w 2015 roku, na adres info@tawernaskipperow.pl,
  • przesłać wypełnione i podpisane załączniki do regulaminu: Karta zgłoszenia do udziału w konkursie, Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych, Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do pracy wykonanej w ramach konkursu.
Dla zwycięzców, których wybierze zespół redakcyjny, przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez Helly Hansen, Wydawnictwo SQN, Wydawnictwo Charter Navigator oraz Digital Print Studio.

I miejsce:
  • torba HH DUFFEL BAG 2 90L

  • czapka OUTLINE BEANIE

  • kosmetyczka HH WASH BAG

II miejsce:

III miejsce:

  • czapka OUTLINE BEANIE
  • kosmetyczka HH WASH BAG

I wyróżnienie:

II wyróżnienie:

III wyróżnienie:


REGULAMIN KONKURSU „RELACJA Z REJSU 2015” POD PATRONATEM HELLY HANSEN


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest żeglarski portal internetowy Tawerna Skipperów, będący własnością firmy Charter Navigator Sp. z o.o. (zwany dalej Organizatorem).
2. Patronem Konkursu jest firma Helly Hansen.
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.tawernaskipperow.pl.
5. Zaproszenia do udziału w Konkursie zostaną przekazane za pośrednictwem strony www Organizatora, profilu na portalu Facebook oraz newslettera.
6. Konkurs jest skierowany do wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
8. Konkurs trwa od 15.10.2015 do 15.01.2016 roku.
9. W Konkursie wezmą udział relacje tekstowe, filmowe i fotograficzne, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do Organizatora, tj. najpóźniej do 15.01.2016 roku (włącznie) znajdą się w posiadaniu Organizatora.
10. Termin rozstrzygnięcia Konkursu zostanie podany w ciągu tygodnia od daty zakończenia Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie www Organizatora i profilu na portalu Facebook.
11. Nagrody zostaną przesłane pocztą.

§ 2 Uczestnicy

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy wzięli udział w rejsie śródlądowym lub morskim w 2015 roku i w dniu przesłania zgłoszenia mają ukończone 18 lat.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są Organizatorzy Konkursu.
3. Każdy Uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną relację z rejsu, który rozpoczął się w 2015 roku.
4. Do relacji należy dołączyć wypełnione zgłoszenie (załącznik nr 1 do Regulaminu).
5. Wszyscy uczestnicy Konkursu muszą wypełnić formularz dotyczący zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem i udziałem w Konkursie.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest sporządzenie relacji z rejsu, który rozpoczął się w 2015 roku: pisemnej, fotograficznej, filmowej lub zawierającej wszystkie te elementy.
2. Technika wykonywania zdjęć i filmów jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej zostaną odrzucone. Dopuszcza się:
a) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.,
b) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie),
c) powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
3. Nie będą akceptowane fotografie lub filmy, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku edycji graficznej.

§ 4 Nadsyłanie prac

1. Prace konkursowe należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: info@tawernaskipperow.pl.
2. Wraz z pracą należy dostarczyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do pracy, stanowiące załącznik nr 3 do regulaminu.
3. Prace muszą spełniać następujące kryteria:
a) Pliki tekstowe muszą być dostarczone w formacie .doc lub .odt, a ich wielkość nie powinna przekraczać 6 tysięcy znaków bez spacji,
b) Fotografie powinny być dostarczone w wymiarach minimalnych 600x800 px, zapis w formacie JPG lub TIF,
c) Filmy powinny być dostarczone w formacie .mov, .avi lub .mp4, a ich maksymalna długość nie powinna przekraczać 5 minut. Dopuszcza się przesyłanie filmów za pomocą strony wetransfer.com lub innych stron służących do transferu plików.


§ 5 Jury

1. Oceny nadesłanych prac dokona Zespół Redakcyjny Tawerny Skipperów.
2. Do zadań komisji należy: kwalifikacja do oceny nadesłanych prac, ocena prac, przyznanie nagród.
3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji relacji niezgodnych z Regulaminem, nierealizujących tematu Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace wadliwe technicznie.
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

§ 6 Nagrody

1. Organizatorzy uhonorują atrakcyjnymi nagrodami zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzegają sobie prawo do przyznania 3 wyróżnień.
2. Wybrane prace laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.tawernaskipperow.pl.
3. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
2. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do prac nadesłanych na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
4. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
a) akceptuje niniejszy Regulamin,
b) jest autorem relacji, zdjęć i filmów oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.;
d) udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych prac wraz z opublikowaniem jego imienia, nazwiska na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:
• utrwalania;
• zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie prac poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
• wprowadzenia do pamięci komputera;
• publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.tawernaskipperow.pl);
5. Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach i/lub w związku z pracami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.


Załączniki do regulaminu.pdf

Tagi: konkurs
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 30 November

Kpt. Katarzyna Mazurek została pierwszą kobietą na stanowisku dowódcy okrętu wojennego polskiej marynarki wojennej. Kpt. Mazurek została dowódcą ORP Lublin.
środa, 30 listopada 2016
Zmarł Juliusz Sieradzki (ur. 1912 r.), już w latach trzydziestych projektant małych jachtów mieczowych z ożaglowaniem 5, 10, 12 m2, na których wygrywał niemal wszystkie regaty. M. in. zaprojektował popularną Omegę.
wtorek, 30 listopada 1999