TYP: a1

Konkurs "Relacja z rejsu 2015"! Wygraj nagrody od Helly Hansen

czwartek, 15 października 2015
Redakcja
Przełom roku to tradycyjnie czas podsumowań. Na Tawernie Skipperów chcielibyśmy poczytać o Waszych rejsach, które odbyliście w mijającym roku. Aby zachęcić Was do zwierzeń, postanowiliśmy nagrodzić najlepsze prace, a zatem nie pozostaje Wam nic innego, jak zabrać się do pracy :) Nagrody czekają, a my czekamy na zgłoszenia.Żeby wziąć udział w konkursie należy:
  • zapoznać się z regulaminem konkursu (poniżej),
  • w terminie 15.10.2015-15.01.2016 przesłać relację (tekst, zdjęcia i/lub wideo) z rejsu, który rozpoczął się w 2015 roku, na adres info@tawernaskipperow.pl,
  • przesłać wypełnione i podpisane załączniki do regulaminu: Karta zgłoszenia do udziału w konkursie, Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych, Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do pracy wykonanej w ramach konkursu.
Dla zwycięzców, których wybierze zespół redakcyjny, przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez Helly Hansen, Wydawnictwo SQN, Wydawnictwo Charter Navigator oraz Digital Print Studio.

I miejsce:
  • torba HH DUFFEL BAG 2 90L

  • czapka OUTLINE BEANIE

  • kosmetyczka HH WASH BAG

II miejsce:

III miejsce:

  • czapka OUTLINE BEANIE
  • kosmetyczka HH WASH BAG

I wyróżnienie:

II wyróżnienie:

III wyróżnienie:


REGULAMIN KONKURSU „RELACJA Z REJSU 2015” POD PATRONATEM HELLY HANSEN


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest żeglarski portal internetowy Tawerna Skipperów, będący własnością firmy Charter Navigator Sp. z o.o. (zwany dalej Organizatorem).
2. Patronem Konkursu jest firma Helly Hansen.
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.tawernaskipperow.pl.
5. Zaproszenia do udziału w Konkursie zostaną przekazane za pośrednictwem strony www Organizatora, profilu na portalu Facebook oraz newslettera.
6. Konkurs jest skierowany do wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
8. Konkurs trwa od 15.10.2015 do 15.01.2016 roku.
9. W Konkursie wezmą udział relacje tekstowe, filmowe i fotograficzne, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do Organizatora, tj. najpóźniej do 15.01.2016 roku (włącznie) znajdą się w posiadaniu Organizatora.
10. Termin rozstrzygnięcia Konkursu zostanie podany w ciągu tygodnia od daty zakończenia Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie www Organizatora i profilu na portalu Facebook.
11. Nagrody zostaną przesłane pocztą.

§ 2 Uczestnicy

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy wzięli udział w rejsie śródlądowym lub morskim w 2015 roku i w dniu przesłania zgłoszenia mają ukończone 18 lat.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są Organizatorzy Konkursu.
3. Każdy Uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną relację z rejsu, który rozpoczął się w 2015 roku.
4. Do relacji należy dołączyć wypełnione zgłoszenie (załącznik nr 1 do Regulaminu).
5. Wszyscy uczestnicy Konkursu muszą wypełnić formularz dotyczący zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem i udziałem w Konkursie.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest sporządzenie relacji z rejsu, który rozpoczął się w 2015 roku: pisemnej, fotograficznej, filmowej lub zawierającej wszystkie te elementy.
2. Technika wykonywania zdjęć i filmów jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej zostaną odrzucone. Dopuszcza się:
a) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.,
b) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie),
c) powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
3. Nie będą akceptowane fotografie lub filmy, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku edycji graficznej.

§ 4 Nadsyłanie prac

1. Prace konkursowe należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: info@tawernaskipperow.pl.
2. Wraz z pracą należy dostarczyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do pracy, stanowiące załącznik nr 3 do regulaminu.
3. Prace muszą spełniać następujące kryteria:
a) Pliki tekstowe muszą być dostarczone w formacie .doc lub .odt, a ich wielkość nie powinna przekraczać 6 tysięcy znaków bez spacji,
b) Fotografie powinny być dostarczone w wymiarach minimalnych 600x800 px, zapis w formacie JPG lub TIF,
c) Filmy powinny być dostarczone w formacie .mov, .avi lub .mp4, a ich maksymalna długość nie powinna przekraczać 5 minut. Dopuszcza się przesyłanie filmów za pomocą strony wetransfer.com lub innych stron służących do transferu plików.


§ 5 Jury

1. Oceny nadesłanych prac dokona Zespół Redakcyjny Tawerny Skipperów.
2. Do zadań komisji należy: kwalifikacja do oceny nadesłanych prac, ocena prac, przyznanie nagród.
3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji relacji niezgodnych z Regulaminem, nierealizujących tematu Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace wadliwe technicznie.
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

§ 6 Nagrody

1. Organizatorzy uhonorują atrakcyjnymi nagrodami zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzegają sobie prawo do przyznania 3 wyróżnień.
2. Wybrane prace laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.tawernaskipperow.pl.
3. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
2. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do prac nadesłanych na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
4. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
a) akceptuje niniejszy Regulamin,
b) jest autorem relacji, zdjęć i filmów oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.;
d) udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych prac wraz z opublikowaniem jego imienia, nazwiska na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:
• utrwalania;
• zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie prac poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
• wprowadzenia do pamięci komputera;
• publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.tawernaskipperow.pl);
5. Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach i/lub w związku z pracami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.


Załączniki do regulaminu.pdf

Tagi: konkurs
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 18 July

W Newport zakończył transatlantyckie regaty samotników Kapitan Krzysztof Baranowski na s/y "Polonez", który po przeliczeniu handicapowym został sklasyfikowany na 17 miejscu. W tych samych regatach 29. miejsce zajął Zbigniew Puchalski na s/y "Miranda" i 34
wtorek, 18 lipca 1972