TYP: a1

Zasady bezpieczeństwa na statku - jakie informacje o pasażerach i członkach załogi powinien posiadać armator

środa, 9 września 2015
Artykuł sponsorowany
Ustawa o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 roku nakłada na armatora obowiązek posiadania określonych informacji na temat pasażerów i członków załogi, dla poprawy bezpieczeństwa morskiego i skuteczniejszego prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych.W przypadku rejsów na trasach dłuższych niż 20 mil morskich od portu wyjścia, armator zobowiązany jest do:
- liczenia i rejestracji osób, które odbywają podróż morską na statkach pasażerskich
- liczenia i rejestracji osób, które odbywają podróż morską na jachtach komercyjnych (chyba, że są to jachty udostępniane odpłatnie bez załogi)

Na statkach pasażerskich zbierane są informacje dotyczące:
- nazwisk
- imion lub ich pierwszych liter
- płci
- wieku
- na wniosek pasażera także wymagań w zakresie opieki lub pomocy w nagłych wypadkach

Informacja o liczbie osób znajdujących się na statku, a także pasażerach, którzy wymagają szczególnej pomocy w nagłych wypadkach, powinna być przekazana kapitanowi oraz wyznaczonej przez armatora osobie odpowiedzialnej za prowadzenie systemu rejestracji przed wyruszeniem statku w podróż. System rejestracji informacji musi być zatwierdzony przez dyrektora odpowiedniego urzędu morskiego.

Jeśli na morzu dojdzie do wypadku i prowadzona jest akcja poszukiwawcza bądź ratownicza, armator statku pasażerskiego obowiązany jest do bezzwłocznego przekazywania zebranych informacji o znajdujących się na statku osobach.

Mniej danych wymaganych jest w przypadku jachtów komercyjnych, odbywających podróż morską. Zbierane są informacje dotyczące jedynie:
- nazwisk
- imion lub ich pierwszych liter

Przekazywane są one dyrektorowi urzędu morskiego, właściwemu dla portu zawinięcia statku.

Jeszcze inaczej postępuje się w przypadku rejsów na trasach krótszych niż 20 mil morskich. W takim przypadku obowiązkowe jest jedynie liczenie osób odbywających podróż morską, bez ich rejestracji.

Należy także wspomnieć, że jeśli armator nie jest przewoźnikiem, powyższe przepisy stosuje się do przewoźnika.

Przestrzeganie tych zasad może w kryzysowej sytuacji pomóc w lepszym zorganizowaniu akcji ratowniczej, dlatego ważne jest, by się do nich stosować.

Artykuł przygotowany przez firmę Progres w ramach promocji zasad BHP.TYP: a3
0 0
Komentarze