TYP: a1

Recykling jednostek pływających w Polsce

wtorek, 2 lipca 2019
Informacja prasowa/MGMiŻŚ

Powołano pierwszy w Polsce zakład recyklingu jednostek pływających.  1 lipca podpisano akt notarialny tworzący spółkę celową przez Morską Stocznię Remontową „Gryfia” SA i Krajową Izbę Gospodarczą. 


Głównym zadaniem spółki, jak poinformowało w komunikacie prasowym ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, będzie utworzenie pierwszego w Polsce nowoczesnego, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska zakładu recyklingu jednostek pływających, który spełniałby międzynarodowe standardy – w szczególności wymogi Międzynarodowej konwencji o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków (Konwencja z Hongkongu), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz Konwencji bazylejskiej i Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Jako lokalizację inwestycji wskazano część terenów użytkowanych przez Morską Stocznię Remontową „Gryfia” SA w Szczecinie. 
Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA to przedsiębiorstwo z blisko siedemdziesięcioletnim doświadczeniem w świadczeniu usług z zakresu budów, przebudów i remontów statków różnych typów i rozmiarów. Dotychczas w stoczni przeprowadzono kilkadziesiąt tysięcy remontów i przebudów jednostek pływających. W ramach przedsięwzięcia zakłada się wykorzystanie potencjału Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA w zakresie wiedzy i doświadczenia kadry pracowniczej, adaptację i modernizację istniejącej infrastruktury i zaplecza technicznego stoczni i wdrożenie innowacyjnych metod i technologii w zakresie zarządzania, gospodarki odpadami oraz dekompozycji jednostek pływających – tak by nowopowstałe przedsiębiorstwo w pełni odpowiadało unijnym wymogom dotyczącym ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami odzyskanymi z poddawanych recyklingowi statków.
W II etapie realizacji projektu po 2022 roku przewiduje się rozszerzenie zakresu działalności na obiekty inne niż statki np. platformy wiertnicze, wiatraki itp., ale decyzje o uruchomieniu II etapu  będą zależały od osiągnięcia odpowiedniej rentowności przez spółkę celową. 
Część inwestycyjna projektu poprzedzona ma być fazą badawczo-rozwojową. W jej ramach mają zostać wypracowane najbardziej efektywne rozwiązania m.in. w zakresie technologii recyklingu, maksymalizacji zagospodarowania odzyskanych materiałów i czynników roboczych, niwelowania wpływu procesów technologicznych na środowisko, bezpieczeństwa pracowników oraz sposobu zarządzania procesami. W tym zakresie w ramach Grupy Roboczej ds. projektu „Zielona Stocznia w Polsce” nawiązano współpracę z przedstawicielami Akademii Morskiej w Szczecinie
oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Tagi: recykling, statek
TYP: a3
0 0
Komentarze