Skipperze, sprawdź gdzie i jak się ubezpieczyć! cz.1

czwartek, 10 lutego 2011
Arkadiusz Maciejowski

O ubezpieczeniach dla skipperów z Małgorzatą Glueck, brokerem ubezpieczeniowym z firmy Proffman Broker rozmawia Arek Maciejowski.
Metryczka:

Proffman Broker Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 19

70-383 Szczecin, Polska
tel. bezp.: +48 (91) 432 38 72
tel. ubezp. jachtowe: +48 (91) 432 38 63
fax: +48 (91) 432 38 68
mobile: +48 602 221 512
info@proffman.pl
www.proffman.pl
CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001:2008

Zakres ubezpieczeń dla sterników i załogantów:
OC skippera zawodowego
OC skippera niezawodowego
Ubezpieczenie NNW Skippera i załogi
Ubezpieczenie kosztów odwołania/rezygnacji z rejsu czarterowego
Ubezpieczenie kaucji
Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Tawerna Skipperów: Porozmawiajmy na początek o ubezpieczeniach dla skipperów. Dzielimy ich na zawodowych i niezawodowych. Jaka jest Państwa definicja skippera zawodowego i niezawodowego?

Małgorzata Glueck: Skipper zawodowy to taki, który pobiera wynagrodzenie za świadczenie usług skippera. Oferowane przez nas ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skippera zawodowego obejmuje także ochronę instruktorów żeglarstwa.

Skipper niezawodowy nie pobiera wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług kierowania jachtem. Często określamy skippera niezawodowego jako „skipper przyjaciel” lub „skipper rodzina”. Nie ma tu znaczenia rodzaj kwalifikacji. Nawet kapitan, jeśli płynie z rodziną na urlop wykupi ubezpieczenie skippera niezawodowego!

Od czego może się ubezpieczyć sternik zawodowy?

Przede wszystkim od odpowiedzialności cywilnej z tytułu kierowania jachtem (jednostką pływającą). Ubezpieczenie takie powinno obejmować ochroną szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe z winy skippera. Powinno pokrywać także szkody będące skutkiem popełnionych przez skippera błędów oraz szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa. Nasza ochrona ubezpieczeniowa obejmuje np.:
• szkody w wyczarterowanym jachcie nawet przy udowodnionym rażącym niedbalstwie,
• roszczenia członków załogi w stosunku do skippera,
• koszty zabezpieczające w przypadku zajęcia jachtu w zagranicznym porcie,
• roszczenia właściciela z powodu utraty wpływów z czarteru wskutek zawinionych szkód w jachcie,
• suma gwarancyjna wynosi 5,0 mln EUR na jedno zdarzenie i 10,0 mln EUR na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Inne ubezpieczenie to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na jachcie/kei.

W przypadku pracy poza terytorium Polski ważne jest również posiadanie ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą. Takie dodatkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to wcale nie dublowanie ochrony, gdyż np. NNW jachtowe nie działa przecież, gdy spaceruje się po marinie, gdy zwiedzamy zabytki lub przesiadujemy w tawernie. Ponadto oferowane ubezpieczenie NNW pokrywa także na wysokie kwoty koszty ratownictwa, co odróżnia je od standardów na polskim rynku. Warto także ubezpieczyć mienie osobiste/bagaż podróżny.

A od czego nie może się ubezpieczyć skipper zawodowy?

Ochronę mamy generalnie bardzo szeroką. Ubezpieczana nie jest np. wina umyślna, ale jest to ryzyko generalnie nieubezpieczane. Krótko mówiąc ubezpieczenie nigdy nie obejmie czegoś, co popsuliśmy umyślnie.

Od czego może się ubezpieczyć u Państwa skipper niezawodowy?

Analogicznie jak w zawodowym przede wszystkim od odpowiedzialności cywilnej z tytułu kierowania jachtem (jednostką pływającą). Ubezpieczenie takie winno obejmować ochroną szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe z winy skippera, w tym także szkody będące skutkiem popełnionych przez skippera błędów oraz szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa.

Od czego nie może się ubezpieczyć skipper niezawodowy?

Identycznie jak w zawodowym, ubezpieczana nie jest przede wszystkim wina umyślna.

OC sternika zawodowego firmy Proffman – zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC dla skipperów zawodowych obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzenia działalności jako skipper, (sternik zawodowy) na jachtach do 100t.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe z winy skippera, w tym także szkody będące skutkiem popełnionych przez skippera błędów oraz szkody będące skutkiem rażącego niedbalstwa (np. wyjście z portu pomimo złych warunków pogodowych, przekazanie steru osobie nieuprawnionej, skipper pod wpływem alkoholu).

Ochroną ubezpieczeniowa pokrywa np.:
• szkody w wyczarterowanym jachcie nawet przy udowodnionym rażącym niedbalstwie,
• roszczenia członków załogi w stosunku do skippera,
• koszty zabezpieczające w przypadku zajęcia jachtu w zagranicznym porcie,
• roszczenia właściciela z powodu utraty wpływów z czarteru wskutek zawinionych szkód w jachcie,
• suma gwarancyjna wynosi 5,0 mln EUR na jedno zdarzenie i 10,0 mln EUR na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Składka roczna za ubezpieczenie skippera zawodowego wynosi 225 Euro.

Czytaj więcej:
Ub. skipera zawodowego PL.pdf
Wn_OC skipera zawodowego.doc

OC sternika niezawodowego firmy Proffman – zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe z winy skippera, w tym także szkody będące skutkiem popełnionych przez skippera błędów oraz szkody będące skutkiem rażącego niedbalstwa (np. wyjście z portu pomimo złych warunków pogodowych, przekazanie steru osobie nieuprawnionej, skipper pod wpływem alkoholu).

Ochrona ubezpieczeniowa pokrywa np.:
• szkody w wyczarterowanym jachcie nawet przy udowodnionym rażącym niedbalstwie,
• roszczenia członków załogi w stosunku do skippera (z odpowiedzialności cywilnej),
• koszty zabezpieczające w przypadku zajęcia jachtu w zagranicznym porcie,
• roszczenia właściciela z powodu utraty wpływów z czarteru wskutek zawinionych szkód w jachcie,
• suma gwarancyjna wynosi 5,0 mln EUR na jedno zdarzenie i 10,0 mln EUR na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.Czytaj więcej:
Ub skipera NIEzawodowegoPL.pdf
Wn_OC skipera NIEzawodowego.doc

Ubezpieczenie NNW Skippera i załogi.
Czym się różni NNW skippera i załogi od standardowego NNW?

NNW skippera i NNW załogi jachtu czarterowego daje możliwość uzyskania solidnej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie NNW w odniesieniu do rejsów na obcych jachtach (tam, gdzie ani skipper, ani członkowie załogi nie mają wpływu na wysokość i jakość ochrony ubezpieczeniowej jaka wynika z kompleksowego ubezpieczenia jachtu.

NNW skippera i NNW załogi jachtu czarterowego można wykupić zarówno na pojedynczy rejs jak i na cały rok.

Ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy objęte są m. in.:
• wypadki powstałe w wyniku użycia szalupy (tratwy ratunkowej)
• koszty transportu zwłok do miejsca zamieszkania na wypadek śmierci
• koszty transportu powrotnego do miejsca zamieszkania, uzasadnionego medycznie
• typowe trwałe uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku nurkowania, jak np. choroba kesonowa lub obrażenia błony bębenkowej, jak i śmierć przez utonięcie względnie uduszenie pod wodą, również w przypadku, kiedy nie działa ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
• w ramach umowy ubezpieczone są również wypadki, kiedy osoba ubezpieczona w czasie podróży za granicą zostanie nagle dotknięta skutkami wojny lub zamieszek
• koszty ratownictwa również w przypadku zawału serca, udaru
• ubezpieczone są koszty akcji poszukiwania rannych w wyniku wypadku, również wówczas, gdy istnieje tylko podejrzenie wypadku, takie jak alarm na morzu lub ciężkie uszkodzenie statkuCzytaj więcej:
ub NNW skipera i załogi_czarter.pdf
wn_NNW skipera i-lub załogi.doc

Kiedy opłaca się z niego skorzystać?

Wówczas, kiedy wybieramy się na rejs jachtem, którego nie jesteśmy właścicielem, w związku z czym nie mamy wpływu na jakość ubezpieczenia jakie nam zapewnia zawarte dla tego jachtu ubezpieczenie NNW. Nie można bowiem oczekiwać, że w interesie armatora lub administratora jachtu jest zapewnienie solidnego ubezpieczenia NNW dla członków załóg czarterowych, solidnego tzn. z wysokimi sumami ubezpieczenia i szerokim zakresem świadczeń.

Ubezpieczenie kosztów odwołania/rezygnacji z rejsu czarterowego.
A teraz wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Wyczarterowaliśmy sobie piękny katamaran na Karaibach i przez odwołane loty wszystko przepadło. Nie dolecieliśmy, bo nie mamy jak. Jesteśmy np. skipperem, który miał poprowadzić rejs. Ludziom przepadły pieniądze, bo przecież wpłacili już wszystkie raty i co dalej…. I tu przydaje się ubezpieczenie od odwołania/rezygnacji z czarteru. Stąd pytanie: Kiedy działa to ubezpieczenie, w jakich przypadkach? W których przypadkach dostaniemy pieniądze z ubezpieczenia?

Ochrona ubezpieczeniowa działa, jeżeli z uzasadnionej przyczyny ubezpieczony nie może wziąć udziału w rejsie czarterowym (lub musi zrezygnować z rejsu w trakcie jego trwania). Do przyczyn tych należą:
1. śmierć
2. ciężkie obrażenia w wyniku wypadku
3. nieoczekiwane ciężkie zachorowanie
4. nietolerancja szczepionki
5. ciąża
6. szkoda w majątku ubezpieczonego będąca skutkiem ognia, zdarzeń losowych, przestępstwa dokonanego przez osoby trzecie, pod warunkiem że szkoda jest znaczna lub pod warunkiem że do jej ustalenia/likwidacji niezbędna jest obecność ubezpieczonego
7. utrata miejsca pracy przez ubezpieczonego lub przez podróżującego z nim członka rodziny na skutek nieoczekiwanego, spowodowanego niekorzystną sytuacją zakładu pracy, wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę
8. uzyskanie miejsca pracy przez ubezpieczonego lub przez podróżującego z nim członka rodziny pod warunkiem, że w dniu dokonania rezerwacji osoba ta była bezrobotna
9. w przypadku, gdy podróż/rejs zarezerwowana była dla dwóch osób, ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu odszkodowanie także wówczas, gdy powyższe zdarzenia będą dotyczyły drugiej osoby, zakładając że ta osoba również posiada takie ubezpieczenie.
Zestawienie kosztów:


Uwaga: suma ubezpieczenia zawsze powinna odpowiadać pełnej wartości rejsu/wycieczki wynikającej z umowy. Jeśli np. suma ubezpieczenia wynosi EUR 1000,- ale wycieczka kosztowała EUR 1050,- ubezpieczenie nie działa. Powyższe składki obowiązują dla maksymalnie 8 osób. Jeśli w rejsie bierze udział więcej osób może, zostać naliczona dodatkowa składka.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć (np. umowa czarteru itp.)?

Aby zawrzeć umowę ubezpieczenia należy wypełnić wniosek ubezpieczeniowy. We wniosku są pytania o informacje dotyczące zarówno ubezpieczonego, firmy czarterowej, jak i umowy czarterowej, w tym kiedy i na jaki okres została zawarta.

Na ile dni przed czarterem można się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie należy zawrzeć w przeciągu 14 dni od dokonania rezerwacji czarteru. Jeśli okres pomiędzy rezerwacją a początkiem czarteru jest krótszy niż 30 dni, ubezpieczenie winno być zawarte natychmiast po dokonaniu rezerwacji. Niedotrzymanie powyższych warunków zawsze skutkuje odmową wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela.

Jakie są najczęstsze przypadki kiedy ubezpieczenie nie zadziała, a ludziom się wydaje ze powinno, czyli kiedy nie dostaniemy ubezpieczenia?

To standardowe wyłączenia funkcjonujące w większości ubezpieczeń: ryzyka wojenne, strajkowe, zamieszki, akty przemocy o podłożu terrorystycznym i politycznym, konfiskata, zdarzenia wynikające z zastosowania substancji chemicznych, biologicznych, biochemicznych oraz fal elektromagnetycznych o charakterze broni o niebezpiecznym działaniu, działanie energii jądrowej lub promieniowania jonizującego, wina umyślna. Rażące niedbalstwo daje prawo ubezpieczycielowi do pomniejszenia kwoty odszkodowania w stosunku w jakim przyczyniło się do powstania szkody.

Czytaj więcej:
ub kosztów rezygnacji odwołania czarteruPL.pdf
wn_odwołanie czarteru.pdf

Ubezpieczenie kaucji.
Jakie są u Państwa stawki ubezpieczenia kaucji za daną wysokość kaucji?


Świadczenie gwarancyjne z tytułu zabezpieczenia kaucji czarterowej odpowiada rzeczywistej wymaganej maksymalnej wysokości kaucji, przy czym kaucje o wysokości przekraczającej 5.000 Euro (maksymalna gwarancja) nie mogą być zabezpieczone. Wysokość sumy gwarancyjnej nie może być niższa niż rzeczywista wymagana wartość kaucji. W przypadku włączenia do ubezpieczenia (gwarancji) szalupy (tratwy ratunkowej) składka wzrasta o 20 Euro.Czytaj więcej:
kaucja czarterowa PL.pdf
Owu ubezp kaucji.pdf
wn_kaucja czarterowa.doc

Ile - w Państwa przypadku - procent armatorów godzi się na to, aby nie pobierać kaucji, jeśli skipper zakupi ubezpieczenie kaucji w Państwa firmie?

Nie mamy takich danych. Klienci, którzy nabywają zabezpieczenie kaucji nie informują nas w jaki sposób korzystają z tego produktu. Są bowiem dwie możliwości: mogą zastąpić kaucję tym ubezpieczeniem lub druga możliwość to wpłata kaucji, a korzystanie z ubezpieczenia dopiero w razie szkody. Zależy to od uzgodnień pomiędzy firma czarterową a czarterującym, polityki firmy czarterowej oraz zawartych przez nią umów ubezpieczenia.

Ile procent wniosków o zwrot pieniędzy jest odrzucanych?

Na chwilę obecną nie mamy problemów z realizacją świadczeń/odszkodowań. Może dlatego, że z jednej strony dbamy o prawidłowość zawierania umów ubezpieczenia, z drugiej natomiast ściśle monitorujemy procesy likwidacji szkód.

Kiedy są odrzucane (np. brak pełnej dokumentacji itp.)? Co trzeba wziąć od armatora (jakie potwierdzenia szkody), aby mieć pewność zwrotu?

Nieudokumentowane szkody trudno jest wypłacić – to oczywiste. Przecież pracownik podpisujący decyzje dotyczącą odszkodowania nie wypłaca swoich prywatnych pieniędzy i musi trzymać się procedur.

Zestawy dokumentów różnią się w zależności od rodzaju ubezpieczenia, zdarzenia, rodzaju szkody (np. inaczej przy szkodach rzeczowych, inaczej przy osobowych). Zawsze należy podać okoliczności oraz wycenić szkodę. Przeważnie wystarczają dokumenty (opisy, rachunki, zdjęcia itd.), a jedynie w przypadkach niejasnych albo bardzo dużych roszczeniach powołuje się dodatkowo ekspertów (np. rzeczoznawców). Proffman Broker do każdej polisy załącza zarówno uniwersalny formularz zgłoszenia szkody oraz instrukcję jak należy postępować w przypadku szkody.

Czy często zdarza się, że skipperzy, a może i armatorzy, próbują oszukiwać i wyłudzać od Państwa ubezpieczenie?

Oczywiście przestępczość ubezpieczeniowa funkcjonuje i tutaj, statystycznie jest nie do uniknięcia.

Ile czasu trzeba czekać od złożenia wniosku po otrzymanie zwrotu pieniędzy?

Zgodnie z kodeksem cywilnym 30 dni, ale zazwyczaj krócej.

Czy wniosek składa się w Polsce czy w innym kraju?

W Polsce, do naszego biura. Jesteśmy licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym, a więc zgodnie z definicją prawną działamy w imieniu i na rzecz klienta. Proffman Broker oferuje swoim klientom bezpłatny serwis szkodowy.

Jak długo istnieje Państwa firma? W ilu państwach ma przedstawicielstwa?

Proffman Broker – od roku 1993, Schomacker – od ponad 30 lat.

Placówki operacyjne (polisy, bieżąca obsługa, zgłaszanie szkód) na terenie wielu krajów europejskich. Likwidacja szkód na całym świecie (sieć komisarz awaryjnych).
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 3 March

Barbara Królikowska odbiera nagrodę Rejs Roku za rejs dookoła świata na s/y "Karolka".
piątek, 3 marca 2006
Wokółziemskie regaty The Race zakończył "Club Med.", 110. stopowy katamaran dowodzony przez Granta Daltona i Franka Profitta zwyciężając w stawce 6 jachtów.
sobota, 3 marca 2001
Jerzy Wąsowicz na s/y "Antica": mija ze wschodu na zachód Przylądek Horn w rejsie do Ameryki Południowej.
środa, 3 marca 1999
Opłynięcie Hornu przez s/y "Wojewoda Koszaliński" prowadzonego przez Ryszarda Wabika.
środa, 3 marca 1982